Bilder fra vikingmarked på Herdla / Pictures from the Viking Market at Herdla

•august 28, 2017 • Legg igjen en kommentar

Helgen 25. -27. august var det vikingmarket på Herdla, med Askøy Vikinglag som arrangør. Markedet ble i år ekstra stort siden det skulle arrangeres dansk-norsk vikingbryllup mellom Mariann og Paul. Det var gjester og markedsdeltakere fra vikingmiljøet i begge land, i tillegg til andre håndverkere og selgere fra fjern og nær. Her er noen bilder fra helgens marked, med blestring, bryllup og sosiale samvær.  

The Vikingmarket at Herdla, organized by Askøy Vikinglag, took place the weekend 25.-27. of August. The market this year became extraordinary because of the Danish-Norwegian Viking wedding between Mariann and Paul. There were guests and market participants from the Viking communities in both countries, as well as other craftsmen and traders from far and near. Here are some pictures from the weekend’s market, with iron melting, wedding and social gatherings.

Bjørgvin handvekslag, med Stein i spissen var invitert til å blestre, og da passet det jo også godt av mentor Jens Jørgen kom opp fra Danmark også for å delta i bryllupet, slik at han også kunne være med på søndagens blestring.

Bjørgvin Handverkslag, with Stein in front, was invited to produce iron. Mentor Jens Jørgen Olesen were among the Danes who came to attend the wedding, which also ment that he could take part in the iron melting.

Fortidsfamilien hadde som vanlig sin markesbod med nålebunde varer og ikke minst Espen sine sko. Han har produsert for harde livet de siste dagene, for å ha noen par sko med seg til dette markedet også. Skoene gikk til dels unna, og hadde han rukket å lage et større utvalg i størrelser, hadde det nok blitt solgt enda flere. Han laget selvsagt sko på markedet, og mange besøkende kom for å se på hva han drev på med. Vi fikk også handlet litt på markedet, og utvidet vårt møblement med et flott, sammenleggbart bord, som høver godt til både salgsdisk og spisebord.

As usual, the Past Time Family had a market stand with needle-bound goods and, in particular, Espen’s Viking shoes. Because the storage had been sold out during summer, he had to work hard during the last few days, to be able to bring some pair of shoes with him to the market. Most of the shoes were sold, and had he succeeded in making a larger selection in sizes, he would probably have sold even more. He demonstrated shoemaking on the market, and many visitors came to see what he was doing. We also bought a little on the market, and added a nice folding table to our furniture, which will work both as sales counter and dining table on future events.

En svært viktig del at vikinglivet på markedet er det sosiale, både på dagtid og kveldstid, og her fikk vi være mye sammen med våre gode venner fra Bjørgvin Handverkslag, og andre venner og kjente. Vi fikk også være med på det stemningsfulle og flotte bryllupet til Paul og Mariann, både være del av fellesskapet i vielsesritualet og seinere på dagen også som gjester på bryllupsfesten og markedsgildet. På menyen stod bl.a. laks, helsteikt villsvin, villsau- og hjortekjøtt i kokegrop.

Vi takker Askøy vikinglag, brudeparet og alle våre venner for en deilig helg i viking!

A very important part of Viking life at the market is social interaction, both during daytime and at night. We had a great time together with our good friends from Bjørgvin Handverkslag and other friends and acquaintances. We also participated in the beautiful wedding ceremony of Paul and Mariann, both at the wedding ritual and later as guests at the wedding feast. The menu included salmon, roasted wild boar, «wild» sheep and deer meat in the cooking pit.

We wish to thank Askøy Vikinglag, the bride and groom and all our friends for a wonderful weekend in the Viking Age!

 

Advertisements

Bakerovnen / The baking oven

•august 17, 2017 • 1 kommentar

I løpet av vår lille uke i jernalderlandsbyen Lethra i Sagnlandet Lejre brukte vi bakerovnen to ganger for å bake surdeigsbrød. Ovnen er laget av leire, og er delvis kledd med torv for isolasjon. I bakkant er det en røyk- og trekkåpning. Etter å ha fyrt kraftig i tre timer, måtte vi rake ut glørne, før vi satte inn brødene. Som man skjønner var det nettopp hett som i en bakerovn, flere hundre grader. Når man skal arbeide tett på noe slikt, må man gjøre noe for å beskytte seg mot varmen. Heldigvis hadde vi gjort dette før, og visste at det mest effektive middelet var å smøre seg inn med leire både i ansiktet (og skjegget!) og på armene og beina. Ullkjortelen og skinnhatten gav også god beskyttelse. Joda, man kjenner godt heten uansett. Sko på beina er forresten helt nødvendig for å ikke trakke på glødende kull. Glørne vi raket ut, ble lagt i en avlang grop, slik at de kunne brukes til å lage annen mat.

Etter at glørne var ute, ble brødene satt inn. Første gang steikte vi også oksekjøtt i tillegg, og denne steiken ble satt inn samtidig. Ovnsdøren var av eik, og ligger i bløyt i innsjøen når den ikke er i bruk, slik at den tåler høy varme. Vi tettet med leire omkring døren, i tillegg til at vi dekket luftehullet i bakkant av ovnen med torvblokker. Etter ca en time var brødene klare (og vel så det). Oksesteiken fikk en liten time til. Ovnsdøren ble satt tilbake mens kjøttet steikte ferdig, men denne gangen uten leirkliningen.

Vi må innrømme at den første ladningen med brød ble kraftig svidd, fordi ovnen var for varm. Ergerlig når man har lagt så mye innsats i arbeidet (og mengder av ved). Neste gang testet vi med å hive mel i ovnen, et triks som den mest erfarne i gjengen hadde lært seg. Blir det svidd umiddelbart, er temperaturen for høy, men om det blir gradvis brent, er temperaturen rett. Denne siste gangen ble brødene mye bedre, selv om de fremdeles var litt svidd. Vi hadde også en rist av kvister under brødene på siste forsøket. Om man skal ha helt perfekte brød, skal man nok ha en del erfaring, gjerne kombinert med litt flaks. Brødene smakte i alle fall svært godt, til og med den lille resten av de første som ikke ble forkullet.

During our little week in the Iron Age village Lethra in Land of Legends in Lejre, we used the baking oven twice to bake sourdough bread. The oven is made of clay, and is partly covered with peat for insulation. At the back there is an opening to craeate draft and to let the smoke out while firing. After firing for three hours, we had to rake and sweep out the remaining charcoal and ashes before we inserted bread. As one can understand, it literally as hot as in a baking oven, several hundred degrees (celcius), and it is obvious one needs protection from the heat. Fortunately, we had done this before, and knew that the most effective means was to put clay both in the face (and beard!) and on the arms and legs. The long woolen tunic and sheep-leather hat also provided good protection. Still extremely hot, for the record. Shoes are absolutely necessary because of the hot pieces of charcoal on the ground. The coal was put into an oblong pit, so that it could be used to make other foodstuff.

After the charcoal was out, the bread were put in. The first time we used the oven, we also inserted a steak at the same time. The oven door is made of oak and is soaked in the lake when it is not used, to be able to withstand extreme heat. We sealed with clay around the door, in addition to covering the vent hole at the back of the oven with peat blocks. After about an hour the bread were finished (to put it in a moderate way). The steak needed one more hour. The oven door was put back in the opening while the meat roasted, but this time without the clay around the edges.

We must admit that the first batch of bread was heavily charred on the outside because the oven was too hot. Annoying when you have put so much effort into the work (and loads of firewood as well). Next time we tried to throw a handfull of flour on the oven floor, a trick known to the most experienced person in the group. If it gets charred immediately, the temperature is too high, but if it gets gradually burned, the temperature is right. This last time the breads were much better, although they were still a little burned. We also had a grate of twigs under the breads at the last attempt. To have perfect bread, one should have some experience, preferably combined with a little luck. Did we mention that the bread tasted very good, even the unburned bits of the first batch.

Tilbake til Sagnlandet Lejre / Back to Land of Legends in Lejre

•august 5, 2017 • Legg igjen en kommentar

I 2010 opprettet vi bloggen «Fortidsfamilien» for å fortelle om forberedelsene til og oppholdet vårt som fortidsfamilie i jernalderlandsbyen Lethra i Sagnlandet Lejre i Danmark. Nå i sommer vendte vi tilbake til Lejre for en ny tidsreise, fra 15. til 20. juli. Fortidsfamilien var denne gang redusert fra fem til tre personer: Lena, Espen og Sigvald (10). De to ungdommene våre hadde andre ting de heller ville foreta seg, og det måtte vi akseptere.

Vi har hatt et fantastisk opphold, sammen med mange trivelige og dyktige folk fra både Danmark og Sverige. Tilsammen var vi 20 personer i landsbyen, store og små, fordelt på fire langhus. I det ene huset var det en gruppe satt sammen av flere familier. Alle unntatt én familie hadde vært fortidsfamilier før, noen flere ganger, så det var en rutinert gjeng. Det må også nevnes at de som var ferskinger ikke stod tilbake for oss andre når det gjaldt innsats.

Vår lille fortidsfamilie på tre bodde i det såkalte «Bondehuset», et langhus som ble oppført i 1965, og som er det eldste nåværende av de rekonstruerte jernalderhusene i Lejre (de aller første husene man bygget er borte). Man må i alle fall kunne si at dette holder seg godt, for det var ingen ting som tydet på at det var falleferdig, selv om det sikkert har vært gjennom noen reparasjoner gjennom årene. Et lite apropos når det gjelder den antatte levetiden til forhistoriske langhus. Eneste som er å utsette på bygningen er at den har forferdelig lave dører, fordi de er laget med utgangspunkt i den eneste bevarte døren fra jernalderen (man sliter med det samme problemet på Jernaldergården Ullandhaug i Stavanger).

Da er rammene satt, og denne posten får tjene som en introduksjon til en rekke tematiske poster i tiden fremover.

In 2010, we created the blog «The Past Time Family» to tell about our preparations and stay as a past time family in the Iron Age village of Lethra in the Land of Legends at Lejre in Denmark. This summer we returned to Lejre for a new time travel, from 15th to 20th of July. This time the Past Time Family was reduced from five to three people: Lena, Espen and Sigvald (10). Our two youths would rather do something else, and we had to accept that.

We had a wonderful stay, along with many nice and talented people from both Denmark and Sweden. We were 20 people in the village, living in four different long houses. In one of the houses there was a group consisting of grownups and children from several families. All but one family had been past time families before, some of them several times, so it was an experienced gang. It should also be mentioned that the rookies did not stand back forthe rest when it came to efforts and results.

Our little family of three lived in the so-called «Farmers House», a longhouse built in 1965, which is the oldest surviving reconstructed Iron Age houses in Lejre (the very first houses that were built are gone). In any case, the building seemed to be in good condition, although it has probably been through some repair and maintenance over the years. A little apropos regarding the estimated life of prehistoric long houses. The only serious drawback with the building is that it has terribly low doors, based on the only preserved door from the Iron Age (one struggles with the same problem at the Iron Age farm at Ullandhaug in Norway).

Then the frames are set, and this entry may serve as an introduction to a number of thematic post about our recent time travel.

Et travelt tid for skomakeren / A busy time for the shoemaker

•juli 11, 2017 • 2 kommentarer

English text under the pictures

Espen har aldri laget så mange sko som han har gjort i år, som en også kan ane av tidligere poster. De siste dagene har han så og si jobbet seg ut gjennom døren, dvs. han har laget så mye han rekker før vi drar på ferie. Han har sendt av gårde en liten haug med sko, bl.a. til beboerne i den nye vikinglandsbyen Njardarheimr i Gudvangen og til et større norsk frilutsmuseum. Siste par før årets Danmarks-ferie ble ferdigstilt i dag, og blir sendt med posten i morgen.

Den mest populære modellen, som Espen derfor lager flest av for tiden, er enkle Hedeby-støvler med reim. Før pleide han å lage en variant med frontsøm, men har nå gått helt over til en modell med skjult sidesøm, som er både penere og mer holdbar. Vi merker oss ellers at stadig flere ønsker fargede sko, og det er jo lett og skjønne hvorfor.

Espen has never before made so many shoes as he has done this year, as can also be seen from previous records. During the last few days he has worked hard to finish as much as he could before we are going on holiday. He has sent off a small pile of shoes, some of them to the residents of the new Viking village Njardarheimr in Gudvangen and some to a larger Norwegian open air museum. The last couple before this year’s holiday in Denmark was completed today and will be sent by mail tomorrow.

The most popular model, which we sell most of, is simple Hedeby boots with laces. Earlier, Espen used to make a model with visible front seam, but now he prefers to use an invisible side seam, which both looks better and is more durable. We notice that more and more people want to buy dyed shoes, and must admit colour looks good.

Bjørgvin Marknad 2017

•juni 5, 2017 • Legg igjen en kommentar

English text under the pictures

I helgen var Hordamuseet fylt til randen med vikingtids- og middelalderentusiaster, både kremmere, håndverkere, krigere, musikere, i tillegg til  dem som bare liker leirlivet og stemningen. Det var også mange besøkende, særlig på lørdagen, da det var strålende sol i åpningstiden. Bjørgvin Marknad er ekstra hyggelig å være med på, ikke bare fordi Hordamuseet er Espens arbeidsplass, men også fordi vi har mange venner og kjente som er med.

Vi hadde som vanlig med oss vikingtids- og middelaldersko og nålebundne sokker, votter og luer. Sigvald hadde sin egen lille butikk, først og fremst med slindrete bånd, men også noen brynjesmykker laget av storebroren. Espen sydde sko, mens Lena gjorde forskjellig småhåndverk. Demonstrasjon av håndverk tar seg godt ut, og det er kjekt å vise frem hvordan vi lager tingene våre.

Vi hadde som vanlig teltleir og markedsbod sammen med vår gode venn Stig. Han har mye større telt og bedre plass enn oss, noe som kom godt med, siden det var regnvær store deler av helgen. Det var bare på lørdagen været var godt nok til å ha bordene og stativene med varene utenfor teltene. Flere av våre andre venner fra Bjørgvin Handverkslag var også med og demonstrerte håndverk og solgte ting de har laget selv, men de holdt til andre steder på området. På kveldene var det bålhygge, prat, drikke og mat rundt langbordet i teltet til Stig.

This weekend, Hordamuseet was filled with Viking and Medieval enthusiasts, both merchants, craftsmen, warriors, musicians, as well as those who just like historical camping and atmosphere. There were also many visitors, especially on Saturday, when there was sunshine during the opening hours. We love to take part in Bjørgvin Market, not only because Hordamuseet is Espen’s workplace, but also because we have many friends and acquaintances who are involved and take part.

As usual, we had Viking and Medieval shoes and needle-bound socks, mittens and hats for sale. Sigvald had his own little shop, primarily with fingerloop-braided laces, but also some chainmail bracelets made by his big brother. Espen made shoes and Lena performed different handicrafts. Demonstration of crafts looks good on a market, and it is nice to show how we make our things.

As usual we had tent camp and market stall together with our good friend Stig. He has a much bigger tent and better space than us, which worked well since it was rainy for much of the weekend. It was only on Saturday that the weather was good enough to have the tables and the stands with our goods outside the tents. Several of our other friends from Bjørgvin Handverkslag also contributed and demonstrated crafts and sold things they made themselves, but they lived and worked other places at the outdoor museum. In the evenings we had campfire, chat, drink and food around the long table in Stig’s tent.

Steinalder- og bronsealderdagen 2017 / Stone and Bronze Age Day 2017

•mai 21, 2017 • Legg igjen en kommentar

English text under the pictures

Steinalder- og bronsealderen er et av vårens faste arrangementer på Hordamuseet. Nå er det allerede en uke siden 14. mai, og nye tidsreiser venter, men her kommer en liten rapport.  I år var det bare Espen og barna som stilte fra Fortidsfamilien, fordi Lena var på jobbreise i USA. Guttene hadde ansvar for kastespyd, mens Oline instruerte pil og bue. Espen, som var hovedansvarlig for arrangementet, vandret omkring for å gjøre litt her og der. Bjørgvin Handverkslag stilte selvsagt opp mannsterkt, med både bronsestøping og mange forskjellige steinalderaktiviteter og -demonstrasjoner. Det var overskyet hele dagen, men med unntak av de første minuttene var det oppholdsvær nesten hele tiden. Ingen steinalder- eller bronsealderfolk ble verken våte eller solbrente eller kom til skade på annen måte. Ellers lar vi bildene fortelle.

The Stone and Bronze Age Day is one of the regular spring events at Hordamuseet. Now it is has already gone a week since May 14th, and new time travels are waiting, but here is a small report. This year, only Espen and the children from the Past Time Family took part, because Lena went on a trip to USA with her museum. The boys were in charge of throwing spears with atl-atls, while Oline instructed archery. Espen, who was responsible for the event, wandered around to do something here and there, to fill in and assist. Our friends from Bjørgvin Handverkslag participated with both bronze casting and many different Stone Age activities and demonstrations. It was cloudy all day, but with the exception of the first few minutes, the clouds held back their water. No Stone Age or Bronze Age people were neither wet nor sunburned or injured otherwise. We let the pictures tell the rest of the story.

 

Strålende dag i jern- og middelalderen / A bright and sunny day in the Iron Age and Middle Ages

•mai 1, 2017 • Legg igjen en kommentar

English text below the pictures. 

Jernalder- og mellomalderdagen på Hordamuseet er et av årets høydepunkter for oss. Vi i Fortidsfamilien holder oss helst til jernalderen denne dagen. Siste søndag i april var det altså klart for denne tidsreisen, i det nydeligste vårvær som tenkes kan. Kanskje litt i overkant pent vær, fordi det er en fare for at folk velger å gjøre andre ting enn å gå på museumsarrangement i solskinnet. Både tidsreisende og besøkende fikk i alle fall en deilig dag i Bjorvika på Stend.

Espen største og viktigste oppgave var som vanlig å sørge for at både ansatte, innleide og frivillige var godt antrukket i tidsriktige klær. Etter denne oppgaven var unnagjort, gikk han rundt og avløste på forskjellige poster.

Lena var som vanlig stasjonert med hodet i bålgropen, for å lage mat på eldre jernalders vis, i leirkrukker. Elisabeth har de siste par årene også fått fast plass på dette stedet, og vi koker, forteller og deler ut smaksprøver på byggrynsgrøt og kjøtt- og grønnsakssuppe. Sigvald sørget for at vi hadde tilstrekkelig ved til bålet vårt. Han har fått seg ny øks i år, og liker virkelig å bruke den.

I andre ende av den store bålgropen har bryggegjengen fra Bjørgvin handverkslag sin plass. De fyller bålet med stein, og bruker den til å varme opp vann og vørter når de lager koksteinsøl. I år blir ølet dessuten gjæret med kveik (tradisjonelt gjær). Det skal bli spennende å smake, og det vil komme en egen post om bryggingen og resultat av den.

Det er som oftest for lite tid til å gå rundt på området for å se seg skikkelig omkring, og slik var det tildels også i år, men en liten, rask tur for å strekke ryggen og ta noen bilder fikk vi tid til.

Her viser vi utvalgte bilder av noen av aktivitetene Hordamuseet og Jernalder- og mellomalderdagen kunne by på, i samarbeid med en rekke frivillige jernaldermennesker, vikinger og middelalderfolk. Vi har dessverre ikke bilder av alt som kunne oppleves.

The Iron Age and Medieval Day at Hordamuseet is one of the highlights of the year for us. The members of the Past Time Family prefer to go to the Iron Age at this event. Last Sunday in April we were ready for time travel, in the most beautiful spring weather that can be imagined. Perhaps a little over the top, because there is a danger that people choose to do other things than go to a museum event in the sunshine. Anyway, both time travelers and visitors got a delicious day at Bjorvika at Stend.

Espen’s main and most important task was, as usual, to ensure that both employees, hired staff and volunteers were well-dressed in contemporary clothes. After this task was completed, he went round and took turns on different activities.

Lena was as usual stationed with her head in the campfire, to cook in pots like they did in the Early Iron Age. Elisabeth also has got a place on this post for the past couple of years. We cook, tell and distribute samples of barley porridge and meat and vegetable soup. Sigvald made sure we had enough wood for our fire. He has got a new axe this year, and really likes to use it, as can be seen on some of the pictures.

At the other end of the big fireplace, the brewing team from Bjørgvin Handverkslag had their place. They heated stones in the fire, and used them to heat water and wort when making stone ale. This year, the beer is also fermented with traditional yeast, called kveik in Norwegian. It will be exciting to taste, and there will be a separate post about the brewing and the result of it later.

It is usually too little time to walk around the area to take a proper look, and this was also the case this year, but we did have time for a short, quick trip to stretch our backs and take some photos.

Here we show selected pictures of some of the activities that Hordamuseet and the Iron Age and Medieval Day could offer, in collaboration with a number of volunteers. Unfortunately, we do not have pictures of everything that could be experienced.