For dem som følger oss kommer det nok ikke som en overraskelse at vi samler på gamle ting. Vi stikker gjerne innom brukthandlere på skattejakt, og iblant gjør vi noen ganske bra funn. Som andre jegere er skattejegerne også stolte av sine fulltreffere, og liker å omgi seg med trofeer. Aller best er det hvis det skjuler seg en god historie bak gjenstanden, enten vi finner ut av den eller ikke. Verdien til gjenstandene er vi ikke opptatt av, selv om vi liker skikkelige røverkjøp. Her forteller vi om et funn som innfrir på flere felt.

For those who know or follow us, it probably comes as no surprise that we collect old things. We like to stop by second-hand shops to hunt treasures, and sometimes we make some pretty good finds. Like other hunters, treasure hunters are also proud of their kills and like to surround themselves with trophies. It’s best if there’s a good story behind the object, whether we figure it out or not. We are not concerned with the value of the objects, even though we like real bargains. Here we will look closer on a find that meets several of the criteria.

The English text continues under the photo gallery

For noen år siden kom vi over en oval metalldåse på en Fretex-butikk i Bergen. Den var pen og finslig, med beskjeden, men rik dekor, bestående av blomsterranker og geometriske border. Prisen, som vi ikke skal gjengi her, antydet at Fretex anså boksen for å være både fin og attraktiv, men at man ikke hadde sett veldig nøye på den.

Når vi ser bokser, esker og skrin i bruktbutikker åpner vi dem alltid for å se hva de kan romme eller hvordan de ser ut innvendig. Dåsen var tom, noe «risteprøven» allerede hadde antydet, men den lange rekken med stempler innvendig i bunnen, deriblant det karakteristiske bystempelet til Bergen, røpte umiddelbart at den var av sølv. Årsstempelet «30» viser til 1830, og «II/M» til februar. Vi kan ikke de bergenske sølvsmedene utenat, men fant seinere ut at «HM» står for Hans Blytt Hind Meyer, som var virksom 1815-39.

På undersiden er det inngravert «Erkjendtligheds Minde», en inskripsjon som ofte ble brukt på gaver og hedersbevisninger, gjerne til avtroppende embetsmenn, politikere eller offiserer. Dessverre røper ikke inskripsjonen verken hvem som gav eller mottok den. Den må i alle fall være overrakt en gang etter februar 1830, som takk for en innsats som lå forut for dette. Både giver og mottaker har trolig holdt til i Bergen, siden den er både produsert og funnet her.

Dåsen er forgylt innvendig, som må ha hatt noe å si for hva den var ment å inneholde. Vi antok at den var til tobakk siden den virket litt for stor til å være en snusdåse. Det var imidlertid en detalj vi stusset på, og ikke fant ut av med en gang: Den er to-delt, med bunn og lokk, men midt oppå lokket er et mindre, rundt lokk, og i åpningen under dette er det montert en glasslinse.

Selv om dåsen umiddelbart fikk en fremskutt plass i hyllen i stuen, sammen med andre små skatter, falt den liksom ut av bevisstheten. Flere år seinere, da vi var på jakt etter replikaer til et formidlingsprosjekt, kom vi over «Tobacco Box with Burning Lens» på nettsiden til Townsends, et amerikansk firma som selger utstyr til 17-1800-talls levende historieformidling. Etter litt googling skjønte vi at disse var svært vanlige å bruke i reenactment- og bushcraftmiljøene i USA og Canada, og forhandles av mange ulike aktører. De er kopier av kombinerte fyrtøys- og tobakksbokser, laget av kobber, messing eller andre kobberlegeringer, som ble solgt av britiske Hudson’s Bay Company i det som i dag er Canada.

Vår dåse er en luksusvariant, produsert lokalt i Bergen, men svarer ellers til den masseproduserte angloamerikanske. Den kan godt være inspirert av denne, men de kan selvsagt også ha et felles opphav. Fyrtøy var tross alt en nødvendighetsartikkel som alle var kjent med i gamle dager. Vi tror ikke at vårt eksemplar har vært ment for et røft villmarksliv, og mangelen på slitasje antyder at den har stått mest på stas. Dette virker likevel ikke som den perfekte gaven for en sofasliter, så vi må anta at den som har eid den har vært reisevant, kanskje på oppdrag ute i felten. Brennglasset antyder at den er ment til utendørs bruk. Dette fremstår nesten som en spøk i Bergen, der det regner nesten hele året, men det hender da saktens at vi har sol her også. Gullforgyllingen har beskyttet innsiden mot misfarging fra innholdet, enten det var fyrtøy eller tobakk. At den er av sølv gjør den ikke bare eksklusiv, men hindrer lokkene fra å ruste fast, samme tanke som ligger bak dem som er laget av messing og kobber.

Da har vi oppklart både hvilken funksjon den har hatt, hvem som har laget den, og når og hvor den er laget. Likevel skulle vi veldig gjerne likt å få klarhet i hvem som fikk den i gave og hvorfor. Han må nok ha tilhørt eliten i Bergen, og ha hatt ett eller annet viktig offentlig verv. Vi tar gjerne imot forslag på hvem dette kan ha vært.

Ellers er det klart det måtte prøves, se på Instagram! I stedet for å leke oss med en sjelden og verdifull gjenstand bestilte vi heller en kopi av modellen fra Hudson’s Bay Company. Den skal selvsagt få være med oss på tur en gang i blant, fylt med ildstål, flint og knusk og annet brennbart materiale. Tobakk har vi ikke bruk for.

A few years ago, we came across an oval metal box at a Salvation Army store in Bergen. It was pretty and nice, with modest but rich decorations, consisting of flower vines and geometric borders. The price, which we will not mention here, suggested that the seller considered the box to be both nice and attractive, but didn’t look very carefully at it.

When we see boxes, tins and caskets in thrift stores, we always open them to see what they can hold or what they look like inside. The box was empty, as the «shake test» had already indicated, but the long series of hallmarks inside the bottom, including the characteristic city stamp of Bergen, immediately revealed that it was of silver. The year stamp «30» refers to 1830, and «II/M» to February. We don’t know the Bergen silversmiths by heart, but later found out that «HM» stands for Hans Blytt Hind Meyer, who was active 1815-39.

On the underside is engraved «Erkjendtlighets Minde» – to commemorate – an inscription that was used for gifts to civil servants, politicians or military officers in gratitude for their service. Unfortunately, the inscription doesn’t reveal who gave or received it. In any case, it must have been handed over sometime after February 1830, as thanks for an effort that preceded this. Both the donor and the recipient probably lived in Bergen, since the box is both produced and found here.

The box is gilded inside, which must have had something to do with what it was meant to contain. We assumed it was for tobacco since it seemed a little too big to be a snuff box. However, there was one detail we wondered about and didn’t figure out right away: it consists of a bottom and a lid, but in the middle of the lid is a smaller, round lid. In the opening below this there is mounted a glass lens.

Although the box immediately gained a prominent place on a shelf in the living room, along with other small treasures, it somehow fell out of consciousness. Several years later, when we were looking for replicas for an outreach project, we came across «Tobacco Box with Burning Lens» on the website of Townsends, an American company that sells equipment for 18th-19th Century re-enactment. After some googling, we realized that these were very common to use in living history and bushcraft communities in the U.S. and Canada, manufactured and sold by many suppliers. They are copies of combined tinder and tobacco boxes with a burning lens, made of copper, brass or other copper alloys, which were originally sold by the British Hudson’s Bay Company in what is now Canada.

Engelsk oversettelse. Our box is a luxury variant, produced locally in Bergen, but corresponds otherwise to the mass-produced Anglo-American type. It may well be inspired by this, but of course they can also have a common origin. After all, equipment for making fire were articles of necessity that everyone was familiar with in the old days. We don’t believe that our specimen has been intended for a rough life in the wilderness, and the lack of wear and tear suggests that it’s been mostly on display. However, this doesn’t seem like the perfect gift for a someone who spends all his days inside, so we must assume that the person who once owned it was travel-savvy, perhaps going on assignments in the field.

The burning glass suggests that it was intended for outdoor use. This almost seems like a joke in Bergen, where it rains almost all year round, but occasionally we get some sun. The gilding has protected the inside from discoloration from the contents, whether it was tinder or tobacco. The fact that it’s made of silver not only makes it exclusive, but also prevents the lids from rusting, the same thought that lies behind the ones that are made of brass and copper.

Then we have clarified both what function it had, who made it, and when and where it was made. Nevertheless, we would very much like to clarify who received it as a gift and why. He must have belonged to the elite in Bergen, and probably held some important public office. We welcome suggestions on who this may have been. Otherwise, it’s clear it had to be tested! Check out our Instagram! Instead of playing around with a rare and valuable item, we ordered a replica of the model from the Hudson’s Bay Company. It should of course be allowed to accompany us on a trip once in a while, filled with fire steel, flint and tinder and other combustible materials. We don’t need tobacco.