Vi nærmer oss utgangen på 2021, nok et koronapreget år. Smitten har steget igjen mot jul, og normaliteten lar vente på seg på ubestemt tid. Planer er ikke noe man lenger nødvendigvis gjennomfører. Det er ikke like inspirerende når man har færre begivenheter å se frem til og jobbe mot. Når vi ser tilbake på året som har gått, har vi visst likevel gjort ett og annet.

2021 is about to end, yet another corona-stained year. The infection rate has risen again towards Christmas, and normal times are still out of sight. Plans are no longer something you necessarily carry out. Crafting is not as inspiring when you have fewer events to look forward to and prepare for. Still, looking back on the past year, we have certainly done a few things after all.

Lovundskoene og andre oppdrag for museer
Som vanlig har vi hatt en del oppdrag fra museer og historiesentre, men litt færre enn vi pleier, fordi aktiviteten har vært redusert de fleste steder. Rekonstruksjon av skoene fra Lovundbåten er nok det mest interessante oppdraget i år. I 2017 grov arkeologer fra Norges arktiske universitetet ut vraket av en fraktebåt som forliste ved øyen Lovund i Helgeland en gang i andre halvdel av 1400-tallet. Om bord i båten ble det funnet rester av to nesten helt intakte seinmiddelalderske sko. Det arbeides med å bygge museum og lage utstilling, og Espen fikk det spennende oppdraget med å rekonstruere og kopiere skoene. Skoene utgjør ikke et par, men Espen valgte å lage to hele par av hver variant.

Lovundskoene fra tegning til rekonstruksjon / The lovund shoes from drawing to reconstruction

The Lovund shoes and other assignments for museums
As usual, we have had done a number of assignments from museums and history centers, but slightly fewer than usual, because activity has been reduced most places. Reconstructing the shoes from the Lovund boat was probably the most interesting job this year. In 2017, archaeologists from the Norwegian Arctic University unearthed the wreck of a freighter that sank off the island of Lovund in Helgeland sometime in the second half of the 15th century. Remains of two almost completely intact late medieval shoes were found on board the boat. Work is underway to build a museum and create an exhibition, and Espen was given the exciting task of reconstructing and copying the shoes. The shoes do not form a pair, but Espen chose to make two whole pairs of each variant.

Sist vinter rekonstruerte vi også et knippe sko fra Borgundkaupangen til Middelaldermuseet ved Sunnmøre Museum. Vi lånte dessuten ut en hel del sko til en av Borgundprosjektets filmsnutter om Borgundkaupangen. Ellers hadde vi noen småoppdrag for både museer og privatpersoner. Det kan også bemerkes at skoene vi laget for Nationalmuseet i København i 2020 i forbindelse med prosjektet «Velklædt i vikingetiden» endelig kom på utstilling.

Last winter we also reconstructed a few shoes from Borgundkaupangen for the Medieval Museum at Sunnmøre Museum. We also lent a bunch of shoes to one of the Borgund project’s film clips about Borgundkaupangen. Otherwise, we had some small assignments for both museums and private individuals. It can also be noted that the shoes we made for the National Museum in Copenhagen in 2020 in connection with the project «Fashioning the Viking Age» finally came on display.

Restegarnprosjektet
Vi har ryddet og ordnet en del hjemme i koronatiden. Når man er slike som oss, hoper det seg gjerne opp en del saker og ting. Garn er helt klart en av verstingene her. Kasser, kurver, poser og sekker fulle av ullgarn, som regel rester (hos oss kan en rest være flere nøster eller hesper av samme slag), men også større partier som har blitt «glemt». Ved påsketider bestemte oss for å bruke opp de fleste restene før vi gikk til innkjøp av nytt garn til strikking og nålebinding. Vi hadde så mye at vi klarte å holde det gående til ut september! Først i oktober måtte vi til Hillesvåg for å kjøpe nytt garn til nålebinding.

The leftover yarn project
We have tidied and arranged a lot at home during the corona period. People like us tend to pile up things, which is especially true when it comes to yarn. Boxes, baskets, bags and sacks full of woolen yarn, usually leftovers (in our case, a leftover can be several skeins or balls of the same yarn), but also larger quantities that have been «forgotten». At Easter time we decided to use up most of the leftovers before we went to buy new yarn for knitting and needle-binding. It turned out we had so much in storage that we managed to keep going until the beginning of October before we had to buy new yarn.

På glattisen
I februar lekte oss med islegger både på et tjern i nabolaget og på Fanafjorden. Ikke først og fremst fordi vi trengte noe historisk å gjøre, men fordi det for en gangs skyld var farbar is på både ferskvann og fjorden. Isleggene og stavene har vi hatt liggende i årevis i påvente. Kjempegøy, men neppe noe vi kan regne med å få gjort mye av fremover i vårt klima.

Chilling on the ice
In February, we played with bone skates, both on a lake in the neighborhood and on the Fana Fjord. Not primarily because we needed something historical to do, but because there for once was secure ice on both fresh water and the fjord. We have had the skates and poles lying around for years waiting. Great fun, but hardly something we can expect to do much of in the future in our climate.

Pilegrimsvandring for Sta. Corona og Sta. Sunniva
The Company of Saynt George tok i vår initiativ til en internasjonal, desentralisert, historisk Pilgrimstur for å markere Sta. Corona. Vi hadde uansett planer om noe slikt, som i 2019, men det er mye kjekkere å være del av noe større. Sammen med vår gode venn Stig gikk vi en to-dagers pilegrimstur i Byfjellene, 14.-15. mai, langs Jubileumsstien, fra Setregårdene i Åsane til Kristkirketomten på Bergenhus festning, der Sta. Sunnivas skrin stod i middelalderen.

Pilgrimage for Sta. Corona and Sta. Sunniva
On the initiative from The Company of Saynt George, we embarked on an international, decentralized, historic pilgrimage to celebrate the feast of Sta. Corona. We had plans for something like this anyway, like in 2019, but it is much nicer to be part of something bigger. Together with our good friend Stig we went on a two-day pilgrimage 14th-15th of May in mountains around Bergen. Our end point was Bergenhus Fortress, where Sta. Sunniva’s casket once stood, behind the high altar in the lost Medieval cathedral of Bergen.

Tur til prærien
Mange arrangementer ble avlyst i år også. Vi klarte å gjennomføre Utvandringsfestivalen på jobben til Lena, og fikk en snartur til Prærien på Utvandringssenteret i helgen rundt 4. juli.

Trip to the prairie
Many events were canceled this year as well. However, we managed to complete the Emigration Festival at Lena’s job, and had a quick trip to the Prairie at the Emigration Center this weekend around 4 th. of July.

Sommerferie med farge
22.-24. juli inviterte Vestagdermuseet og Arkeologisk Museum i Stavanger til plantefargingsseminar på Tingvatn Fornminnepark. Hovedmålsetningen var å utforske farging med vaid, men det ble også farget med andre planter. Lærerikt, hyggelig og sosialt i en periode med lite smittetrykk. Etter seminaret tok vi en liten kulturminneroadtrip i Agder og Rogaland.

Summer vacation with a sprinkle of color
22nd-24th July, the Vestagder Museum and the Archaeological Museum in Stavanger invited to a plant dyeing seminar at Tingvatn Heritage Park. The main goal was to explore dyeing with woad, but it was also dyed with other plants. Informative, pleasant and social in a period of little contagion. After the seminar, we took a small cultural heritage road trip in Agder and Rogaland.

Glamping i en hage
Det ble ingen historiske festivaler på oss i år heller, ettersom alle vi hadde tenkt oss på ble avlyst. Bjørgvin Marknad ble først utsatt til august, før det endelig ble avlyst. Hva gjør man når man er underernært på historiske festivaler? Helgen 27.-29. august dro vi på glamping i en hage på Milde, og slo leir sammen med våre venner Stig og Han Mei. Vi rigget oss til med både telt og solseil, møbler og vimpler, laget mat, drev håndverk og gikk tur i skogen.

Garden glamping
No historical festivals and markets for us this year either, as every event we had in mind were canceled. Bjørgvin Marknad was first postponed until August, before it was finally canceled. What to do when malnourished on historical festivals? The weekend 27th-29th of August we went glamping with our friends Stig and Han Mei in a garden at Milde outside Bergen. We equipped ourselves with both tents and tarps, furniture and pennants, made food, crafted and went for a hike in the woods.

Prærien kaller igjen
Det ble faktisk enda mer Ville Vesten på høstparten. Flere fra Bjørgvin Handverkslag stilte opp som frivillige på aktivitetsdagen Livet på prærien 12. september på Vestnorsk utvandringssenter. Det bor en cowboy i de fleste, og her har vi jo en flott ramme til å leve denne siden av seg ut.

The prairie calls again
Together with friends from Bjørgvin Handverkslag we volunteered on the activity day Life on the Prairie on September 12th at the Wester Norwey Emigration Center. Almost everyone has a cowboy within, and here we have a great setting to live out this side of ourselves.

En liten luke i smittetrykket ble det også i slutten av oktober, slik at vi også kunne arrangere Halloween, og da ble det en leken variant av en «tidsreise», utendørs i mørket, til glede for store og små skrømt på Lena sin arbeidsplass Utvandringssenteret.

There was also a small window in the pandemic at the end of October, so that we could also arrange Halloween. It became a playful variant of a «time travel», outdoors in the dark, to the delight of young and old alike at Lena’s workplace, the Western Norway Emigration Center .

Middelalderaktiviteter og flanering på Bryggen
Lørdag 4. desember var Bjørgvin Handverkslag invitert til å holde middelalderverksted for barnefamilier på Bryggens Museum. Dette var akkurat like før det gikk i mørkerødt igjen, men en liten gjeng fra Bjørgvin Handverkslag hjalp noen få besøkende med å lage skinnpunger, slindrebånd og runepinner. Etterpå flanerte og poserte vi litt langsetter Bryggen, før vi gikk på restaurant med historisk tema.

Medieval activities and strolling on Bryggen
On Saturday December 4th, Bjørgvin Handverkslag was invited to hold a medieval workshop for families at Bryggens Museum, just before the corona virus turned our society dark red again. A small group from Bjørgvin Handverkslag helped a few visitors to make leather purses, ribbons and rune sticks. Afterwards, we strolled and posed a little along Bryggen (The German Wharf), before we dined at a restaurant with a historical theme.

Brygging
Ølbrygging har vi også gjort flere ganger gjennom året. Vi bare nyter å sette av en hel dag til bålkos, småprat og håndarbeid. I høst hadde vi oss en runde med brygging av vårt egne tradisjonelle juleløl, og helgen etter nok en brygging, denne gang i forbindelse med Hordamuseet sin Førjulsdag. Da drev Espen med lysdypping, slik han pleier.

Brewing
We have brewed beer several times throughout the year, the same procedure as every year. We just enjoy setting aside a whole day for bonfires, small talk and needlework. This autumn we first brewed our own traditional Christmas beer, and the weekend after another type, this time in connection with Hordamuseet’s Christmas event. Espen also made candles, as he usually does on this event.

Nå i juleferien nålebinder og strikker vi, lager historiske sko, leser historiske bøker, spiser hjemmelaget pinnekjøtt, drikker juleøl og slapper av.

Now during the Christmas holidays we craft, read historical books, eat home-made lamb ribs, drink christmas ale and relax.

Vi ønsker alle er
Godt Normalt Nytt År!

We wish you all a
Happy Normal New Year!