Vi har vært på virtuell tidsreise til Oslo i 1324 – og lagt igjen en tagging på et av husene…

We have been on a virtual time trip to Oslo in 1324 – and left our tag on one of the buildings…
– more text under the pictures

Tidvis er et firma som blant annet driver med digital formidling av historiske steder. For en tid tilbake inviterte de publikum til å gi et lite bidrag til prosjektet OSLO 1324. Vi i Fortidsfamilien liker jo tidsreiser, og ønsket å bidra med en liten skjerv for å få muligheten til å se et gateløp i middelalderens Oslo gjenskapt.

Om dette prosjektet sier de selv: «Oslo 1324 er et kompetanseutviklingsprosjekt laget i samarbeid mellom Oslo ladegård, NIKU og Tidvis Utvikling AS. Dette er et pilotprosjekt som undersøker hvordan vi på sikt kan lage en digital opplevelse som formidler hvordan en større del av middelalder-Oslo kan ha vært. Her har vi gjenskapt to bygg og et gatemiljø. Disse er basert på arkeologiske utgravinger utført i 2017 og 2018. Bygningenes utseende er basert på oppdatert, faglig kunnskap om arkitektur og byggeskikk i Norge i samme periode».

Som takk for små bidrag har vi og mange andre fått navnene tagget i runer på middelalderbygningene i gater og smau. Vi tok en digital vandring gjennom Bispeallmenningen, som var en av Oslos viktigste gater i middelalderen, og plutselig dukket vår tagging opp. Vi fant vårt navn på veggen der en kvinne går og bærer vannbøtter i et åk.

Ta deg en tur du også, og beveg deg rundt i denne flotte digitale middelalderbyen. Her er mye flott og interessant å utforske. Sjekk også ut siden til Tidvis, der det er mye å lære og oppleve, ikke bare om denne perioden, men også mange andre spennende prosjekt.

For OSLO 1324 – TA EN 360 TUR I TIDVIS SIN GJENSKAPING AV BYEN Det er også mulig å gjøre turen som 3D-spill.

Tidvis is a company that, among other things, deals with digital dissemination of historical places. Some time ago, they invited the public to make a small contribution to the project OSLO 1324. We in the Past Time Family are quite fond of time travels, and decided to make a small contribution, to have the opportunity to see a medieval street in Oslo recreated.

About this project, Tidvis say themselves (translated): «Oslo 1324 is a development project created in collaboration between Oslo ladegård, NIKU and Tidvis Utvikling AS. This is a pilot project that examines how we eventually can create a digital experience that conveys how a large part of medieval «Oslo could have looked like. Here we have recreated two buildings and a street environment. These are based on archaeological excavations carried out in 2017 and 2018. The appearance of the buildings is based on up-to-date, professional knowledge of architecture and building practices in Norway during the same period».

As thanks for small contributions, we and many others have had our name tagged in runes on the medieval buildings in streets and alleys. We took a walk through Bispeallmenningen (the Bishops Alley), one of Oslo’s most prominent streets in medieval times, and suddenly our tagging appeared. We found our name on the wall where a woman walks carrying water buckets.

Take a trip yourself, and wander around this beautiful medieval town. There are really a lot of great and interesting things to explore here, and also check out Tidvis’s page, where there are more to learn and experience.

OSLO 1324 – TAKE A 360 TOUR IN TIME ITS RECREATION OF THE CITY It is also possible to make the tour as a 3D game.