Nybyggarstova på Vestnorsk utvandringssenter skal få nytt inventar med nye og gamle gjenstander inspirert av både bygningens egen historie, et lokalt amerikansk lite bygdemuseum fra naboene til vår nybyggerstue, og av litteratur, foto og filmer som illustrerer nybyggertiden i Amerika. Sentralt i innredningen står en seng, og denne må ha et pent sengeteppe.

The Pioneer house at the Western Norway Emigration Centre will be given new inventory. We will furnish it with new and old objects inspired by both the building’s own history, the home of our settlers’ neighbours, which is now a small American village museum, and by litterature, photos and films illustrating the Norwegian American Pioneer periode in America. Central to the interior is a bed, and the bed must have a nice bedspread (more in english below gallery).

Vestnorsk utvandringssenter står nybyggerhuset til Karen og Andreas Seem fra 1869. Vi har mange spennende historier om dette huset etter at Utvandringssenteret fikk en liten familiekrønike som etterkommerene har satt sammen. Dette kan du høre mer om dersom du tar turen til Sletta på Radøy. Huset har imidlertid ikke inventar bevart, men et par tekstiler i museets samling kommer trolig derfra. Vi har alt fortalt om sengen vi har bygget, en såkalt rope bed, i en tidligere post. På museet er det et lappeteppe som trolig hører til i Nybyggarstova. Det originale lappeteppet har fått være inspirasjon til teppet som Lena har laget til sengen i huset.

Fra brukthandlere, skap og loppemarked, har vi skaffet gamle gardiner, sengetøy og duker. Dette er revet til strimler og etterpå klippet til lapper. Totalt 17 x 19 lapper, ganger 2, dvs. 646 kvadratiske lapper, som er sydd sammen til 323 lapper – det er mange lapper det!

Teppet er tynt vattert, vrengsydd og bygget opp med strimler av lapper som er sydd på i remser utover fra midten. Det hele er sydd på maskin, som det originale også er, men dessverre har vi ikke kraftig nok maskin til å legge ned kantene som er gjort på originalen. Vårt teppe er laget ut fra noe som er praktisk gjennomførbart med vårt utstyr og kapasitet.

Etter at teppet var ferdig sydd har alle lappene fått knytt inn en «knapp» for å holde fyllet på plass, slik det er gjort på originalen. Nå er vi spente på å prøve det på sengen om det passer. Sengen måler 175 cm, og det samme gjør teppet, men det er mulig at det likevel må syes på en remse til for at ikke teppet blir for knapt. Nærmere ettersyn viste nemlig også at det originale teppet ikke er symmetrisk, men har henholdsvis 6 og 7 rader med lapper utenfor senterrektangelet. Vi ønsker imidlertid ikke at teppet skal være for bulkete og langt, så derfor avventer vi til det hele kan testes ut, og det skal gjøres straks etter påske. Fortsettelse følger…

Bilder av originalen, og sett opp mot vår versjon / Pictures of both the original and our version:

At the Western Norway Emigration Centre, the Pioneer’ house of Karen and Andreas Seem dates from 1869. We have many exciting stories about this house as the Emigration Centre were given a small family chronicle that the descendants have put together. You can hear more about this if you visit the museum at Sletta, Radøy. However, the house does not have preserved inventory, but we have a few textiles which probably originates from the log house. We have allready told about the rope bed we have built in a resent post. In the museum collection we have a quilt that probably belongs to the Pioneer House. The original patchwork has been the inspiration for the bedspread Lena has made.

From seconhand stores, cabinets and flea markets, we have acquired old curtains, bedding and tablecloths. These have been torn to strips and then cut to square pieces. A total of 17 × 19 patches, times 2, ie 646 square patches, which are stitched together to 323 patches – that’s a lot of patches!

The bedspread is thinly quilted, sewn inside out, and built up with strips of patches stitched in rows outward from the center. The whole thing is sewn on the machine, as was the original, but unfortunately we do not have a powerful enough machine to lay down the edges as it is on the original. Our blanket is made in a way that is practically feasible with our equipment and capacity.

After the patchwork was finished, all the patches were tied with a «button» in the centre to keep the batting in place, as was done on the original. Now we are excited to try if it fits on the bed. The bed measures 175 cm, and so does the carpet, but it is possible that it may need jet another strip to fit the bed. A closer inspection of the original also showed that the blanket is not symmetrical, but has 6 and 7 rows of patches outside the center rectangle, respectively. However, we do not want the bedspread to be too bulky and long, so we will wait until it can be tested, immediately after Easter. To be continued…