Torsdag 14. og fredag 15. februar arrangerte Jernaldergården Ullandhaug og Arkeologisk Museum arkeologiformidlingsseminar i Stavanger. Endelig en sjanse til å oppleve det nye publikumsbygget og det nye, rekonstruerte langhuset på Ullandhaug, attpåtil i kombinasjon med faglig påfyll og godt selskap.

Thursday 14th and Friday 15th of February The Iron Age Farm and the Archaeological Museum hosted an archaeological mediation seminar in Stavanger. Finally, a chance to experience the new visitor center and the new, reconstructed long-house at Ullandhaug, coupled with a lot of professional input and good company. 

English tex below the photos

Onsdag kveld, rett etter arbeid, satte vi oss i bilen og kjørte til Stavanger for å delta på Forum for arkeologiformidling. Seminaret er en årlig begivenhet, som arrangeres forskjellige steder fra gang til gang, om som er lagt til vinteren for å ikke kollidere med høysesongen i formidlingen. Her deltar formidlere fra både museer, fylkeskommuner og andre institusjoner, kommersielle aktører, frilansere og frivillige, og det tas opp en rekke forskjellige temaer knyttet til arkeologiformidling, både i form av aktiviteter, levende formidling, utstillinger og digitale løsninger. Det er alltid givende å delta, men det var ekstra stas at samlingen var lagt til det nye, flotte besøkssenteret til Jernaldergården, som åpnet i januar 2018.

I fjor ble dessuten det gamle, utslitte langhuset fra 1972 blitt revet, og gjenoppbygget etter dagens viten om slike bygninger. Plasseringen er selvsagt som sist, på tuftene av det originale langhuset fra folkevandringstiden, som ble utgravd på slutten av 1960-tallet. Vi og en del andre deltagere fikk lov til å overnatte i det nye langhuset, som de aller første(!), ettersom huset ble åpnet helgen før seminaret (Det gamle huset prøvde vi ut da vi bodde der en uke på fortidsfamilieferie i 2011).

På tampen av seminaret ble det også en tur til Arkeologisk Museum i Stavanger for å se utstillingene og høre om formidlingsoppleggene der. Lena fikk til og med lov til å blåse i en rekonstruert bronselur. Check! Dessuten fikk vi reist med tidsmaskinen, et opplegg Espen og Malvin var med på å lage en filmsnutt til da vi levde som fortidsfamilie på Ullandhaug i 2011. Det var morsomt å se seg selv som forskremt jernaldermenneske som flykter når tidsmaskinen mellomlander på vei til steinalderen.

Wednesday evening, right after work, we drove to Stavanger to attend the Forum for archaeological mediation. The seminar is an annual event, which is arranged in different locations in Norway each year. It is usually held in winter not to collide with the museum and reenactment high season. Mediators and educators from both museums, county concils and other institutions, commercial actors, freelancers and volunteers participate, and a number of different topics are addressed related to archeology dissemination, both in terms of activities, living history, exhibitions and digital solutions. It is always rewarding to participate, but it was extra special that the gathering took place in the new, wonderful visitor center of the Iron Age farm, which opened in January 2018.

Last year, the old, worn-out long-house from 1972 was demolished and rebuilt after today’s knowledge about such buildings. The location is, of course, as for the previous building, on the site of the original long-house from the migration period, which was excavated in the late 1960s. Together with some other participants, we were allowed to stay overnight in the new long-house, as the very first! The house was officially opened the weekend before the seminar (We tried out living in the old long-house when we stayed at Ullandhaug for a week on a past time family holiday in 2011).

At the end of the seminar we went to the Archaeological Museum in Stavanger to see the exhibitions and hear about their teaching and mediation. Lena was even allowed to blow in a reconstructed bronze age trumpet horn. Check! In addition, we got to travel with their «time machine», a program in which Espen and Malvin participated in a small movie clip when we lived as a past family at Ullandhaug in 2011. It was fun to see oneself as a frightened Iron Age man who flies when the time machine makes a stop on the way to the Stone Age.