Oline sin konfirmasjon nærmer seg med stormskritt, og Lena har brukt en del tid på å få klar bunad til henne til den store dagen. Hun skal i hovedtrekk arve Lena sin Nordhordlandsbunad, men noe skulle også lages nytt.

Fortidsfamilien har alltid vært opptatt av å bære hodeplagg til enhver drakt. Det var derfor naturlig at også Oline skulle har hodeplagg til sin Nordhordlandsbunad. Til en ugift jente er det to ulike alternativ, enten roggebånd eller borebånd. Lena var dessverre for sein ute til å ta del på kurs for å lære seg å lage roggebånd, det var da også kjekt at Oline foretrakk det andre alternativet – borebånd, som er langt lettere å lage. Hodeplagget har fått navnet sitt etter sølvpynten, borene som er festet på båndet. Det var raskt og enkelt å lage, og ble riktig pent.

Vi har en Nordhordlands festbunad, med rødt liv og pipestakk med små plisseter. Vi har tidligere vist bringeduken som Lena har sydd til konfirmanten. Nordhordlandsbunaden skal ha en hvitt forkle i uttrekksaum. Lena hadde ikke kapasitet å lære seg denne spesielle sømteknikken på så kort tid. Vi innså etter å ha søkt på nettet etter brukte forlær, at det kunne vise seg vanskelig å få tak i.  Løsningen ble å lage et midlertidig forle, men likevel med tradisjonen i behold. Nordhordlandsbunaden har utbrutte tradisjoner, og har vært i bruk sammenhengende siden den var en folkedrakt. Det er altså ikke en rekonstruksjon etter gamle plagg. Likevel er det ikke vanskelig å se at den en periode også var påvirket av Nasjonalen, den nasjonale Hardangerbunaden, som var så populær i starten av forrige århundre. Hardangerbunaden har av naturlige årsaker forkle laget i Hardangersøm. Vi valgte da å lage forkle med å innfelle et stykke hardangersøm i stedet for uttrekksøm.

Det er imidlertid ikke hvilket som helst stykke hardangersøm som ble brukt til Oline sitt forkle, men en liten løper i hardangersøm. Løperen er laget av Oline på landet, som ikke tilfeldigvis er Oline sin navnesøster, men også faktisk er bakgrunnen til våre egne barns navn. Oline er oppkalt etter Espens far Ove, og vi ville ha en navnt på O. Oline synes vi er et vakkert navn, og Oline var en gammeltante på Radøy som var gift med med Malvin. Espen er vokst opp med dette navneparet, og da vi bestemte Olines navn, ble det samtidig bestemt av om vi fikk en gutt skulle han hete Malvin.

Det er derfor ekstra koselig for oss at det var gamle Oline som har laget prydsømmen på forkleet som Oline skal gå med på sin store dag. Lena har innfelt den broderte løperen i linforkleet som eller er laget etter mål og mal av Lena sit eget, og helt i tråd med det som hører til Nordhordlandsbunaden.

Vi holder fortsatt på med å sette på en hempe her, og et feste der for at bunaden er helt å plass og viser derfor bare delene hver for seg. Konfirmanten skal vises frem i all sin prakt på sin konfirmasjonsdag like etter påsken.

 

Oline’s Humanistic Confirmation Day is fast approaching, and Lena has spent some time getting  her  folk costume ready for the big day. She is mainly inheriting Lena ‘s Northern Hordaland costume, but some new parts should also be made.

The Past Times family has always been keen to wear headgear  at any costume. It was therefore natural that Oline should have headgear to her Nordhordland folk costume. For an unmarried girl, there are two different options. Lena was unfortunately too late to take part in courses to learn to make Rogge band, it was also nice that Oline preferred the second option, which is far easier to make. The headwear is named after silver decorations attached to the band. It was quick and easy to make, and turned out really nice.

We have a NORDHORDLAND festive costume, with red vest and skirt with small plisset. We have previously shown that Lena has sewn a breast cloth to our confirmand. TheNordhordland costume should have a white apron in a special sewing technic. Lena did not have the capacity to learn this sewing technique in such a short time. We realized after searching online for used aprons should prove difficult to find. The solution was to create a temporary apron yet with tradition intact. The Nordhordland costume has long traditions, and has been used continuously since it was a folk costume. It is not a reconstruction of old clothes. Yet it is not difficult to see that the national romantic period also reflected, the Hardanger national costume, which was so popular at the beginning of the last century. Hardanger folk costume has of natural causes apron made ​​in Hardangerseem. We decided to create apron with recessed a piece of Hardanger embroidery instead of the other sewing technic.

There is not just any piece of Hardanger embroidery that was used Oline her apron, but a little table cloth in Hardanger sewing embroidery technic . The cloth is made of an old Oline from the countryside, which does not happen Oline its namesake, but in fact is the background to our own children’s names. Oline is named after Espens father Ove, and we would our child have a name starting with O. We think Oline  is a beautiful name, and Oline was an old aunt of int het family who was married to Malvin . Espen has grown up with this couple’s names, and when we decided Oline’s name, it was also decided that if we later on had a boy, he would be named Malvin, and our Malvin was born five years later.

It is therefore particularly nice for us it was old Oline who made ornamental stitching on the apron our Oline will wear on her big day. Lena has recessed the embroidered cloth in a linnen apron that or are made ​​of measure and template of Lena own, and completely in line with what belongs to Northern Hordaland folk costume .

We ‘re still putting on a loop here and a stick there to fit the costume is entirely and therefore shows only the parts separately. The confirmant will be showcased in all her splendour at her confirmation day just after Easter.