Skuldervesker har ganske sikker vært brukt siden mennesker lærte seg å bearbeide skinn, og har fått stadig flere bruksområder med tiden. I dag har man skuldervesker i allverdens former og materialer, og mange velger vesker ut fra helt andre kriterier enn de rent praktiske. Motebloggerne får ta for seg det siste på veskefronten, så går vi heller i motsatt retning. 

Når man driver med en eller annen form for historisk reenactment, får man fort et oppbevaringsproblem. Moderne ting som nøkler, lommebøker, mobiltelefoner, kameraer osv. må skjules for offentligheten. En liten beltetaske eller -pung kommer fort til kort med alt vi skal ha med oss. Dessuten verken kan eller bør man ha alt det historiske stæsjet sitt hengende i beltet. Det blir også for langt å gå tilbake til leirstedet eller en eller form for base hver gang man trenger noe. Man trenger et sted å gjøre av alt sammen, og samtidig ta seg godt ut og fremstå som en historisk akseptabel fremtoning. Løsningen er selvsagt en skulderveske.  

Espen har tidligere laget en skulderveske av jernaldertype, til å å dra rundt på en rekke rekvisitter når han driver jernalderformidling. Nå har han lyst til å lage skuldervesker som kan brukes i en yngre settinger, f.eks. når han er på shopping på viking- og middelaldermarkeder, eller når han skal ha med seg skomakerverktøy, kjørler, matpakke eller andre nødvendigheter på en eller annen form for tidsreise.

Så vanlig som skuldervesker må ha vært, så tenker man kanskje at det er mange bevart, men neida. Ikke bare er skinn et veldig forgjengelig materiale, men store skinnstykker hadde også så høy gjenbruksverdi at utvalget er svært lite. Man har noen ytterst få bevarte eksemplarer fra ulike tider, i tillegg til en del illustrasjoner. Det lille som er, gir oss likevel en klar pekepinn. Skulderveskene ble først og fremst sett på som praktiske, og var sjelden spesielt forseggjort eller fint dekorert. Ellers kan fasongen variere ganske mye. 

Det ligger ikke noe spesielt funn eller illustrasjon til grunn for vesken Espen har laget. Den er nok mer det man kan kalle inspirert av middelalderens vesketyper. Størrelsen og formen på skinnstykket han hadde til rådighet var også medvirkende til utformingen. Opprinnelig hadde Espen tenkt å sette på spenner, både på skulderreimen og for å stenge klaffen, som de seinmiddelalderske spennene på bildet viser. Imidlertid ombestemte han seg, fordi det er greit å lage noe som kan brukes som tilbehør til flere perioder. Den kan dessuten brukes til en moderne «manneveske», og har plass til både dokumenter og bøker. På den måten kan den også få litt mer brukspatina enn den ville fått om den bare skal brukes i historiske settinger. 

Shoulder bags have most certainly been around since humans learned to work leather. Today there are shoulder bags in all sorts of shapes and materials, and many choose bags from completely different criteria than the purely practical. We leave the latest in bags and purse to fashion bloggers, and move in the complete opposite direction.

When doing any kind of historical reenactment, one quickly gets a storage problem. Modern things like keys, wallets, cell phones, cameras etc. must be hidden from the public. A belt pouch or purse will soon grow to small for all the stuff we want to put in it. Also, it is both impractical and incorrect to have all the historical assessories hanging from ones belt. To go back to the camp or base whenever you need anything is exhausting. One needs a place to keep everything, and at the same time look good and with a historically acceptable appearance. The solution is of course a shoulder bag.

Espen has previously made ​​a shoulder bag of Iron Age type, to drag around on a variety of Iron Age props. Now he wants to make shoulder bags that can be used in younger settings, for example when he is shopping at Viking and medieval markets, or when he shall carry cobbler tools, cups and dishes, lunch pack or other necessities when going on time travels.

As common as shoulder bags must have been, one might think that there are many preserved, but alas. Not only is leather a very perishable material, but things made of large leather pieces also had high reuse value. There are very few preserved specimens from different times, in addition to some period illustrations. The few samples, gives us yet a clear indication that shoulder bags were primarily seen as practical, and were rarely particularly elaborate and finely decorated. Otherwise shape can vary quite a bit.

Espens new bag is not based on spesific finds or illustrations. It is more what one could call inspired by medieval bag types. The size and shape of the leather piece also had to be taken into consideration. Originally Espen ment to put on buckles, both on the shoulder strap and the front flap, as the Late Medieval buckles on the picture show. However, he changed his mind , because it is best to make something that can be used as an accessory for several historical periods. It can also be worn as a modern «man bag», and has room for documents and books. That way, it can also get a bit more wear patina than it would have gotten if it were to be used only in historical settings.