2020 er året vi kommer til å huske, men ikke savne. Vi har vært blant de heldige som verken ble syke eller rammet økonomisk, så vi skal ikke klage for høyt. Det ble først og fremst et annerledes år, preget av omstilling på arbeid, mye hjemmetid, lite sosialt samvær og færre historiske opplevelser. Det har absolutt ikke vært bare elendighet, og vi har som vanlig fått laget en god del saker og ting.

2020 was a year we will remember, but hardly miss. We have been among the lucky ones, who neither took ill nor were financially affected, and should not complain too loudly. It was first and foremost a different year, characterized by adjustments at work, a lot of time at home, little socializing and few historical adventures. However, it has not been just misery, and as usual we have been busy crafting.
English text in grey boxes and text below.

Vel, året begynte i alle fall bra, med høyt aktivitetsnivå til vinteren å være. Bryggens Museum kunne endelig feire gjenåpning og nye utstillinger helgen 18. og 19. januar. Dette var også startskuddet for Bergens 950-årsjubileum. Vi og mange andre i Bjørgvin Handverkslag deltok hele åpningshelgen, med leir med publikumsaktiviteter utenfor museet, i tillegg til flere salutter med håndkanoner. Som ansatt i Bymuseet, har Espen også vært med arbeidet med den nye utstillingen.

I februar deltok både Lena og Espen med en liten salgsbod på middelalderfestivalen på Re, kombinert med påfølgende arkeologiformidlingsseminar i Tønsberg. Espen ble også igjen noen dager hos sin gode venn Hans Gunnar for å fordype seg videre i historiske sko, besøke museer og fortidsminner og drikke litt øl.

At least the year started out well, with a relatively high activity level compared to most winters. The weekend 18th and 19th of January, Bryggens Museum was finally able to celebrate re-opening with new permanent exhibitions. This was also the official start of the city of Bergen’s 950th anniversary. We and many others from Bjørgvin Handverkslag (our crafts group) participated throughout the opening weekend. We had a camp outside the museum with hands on activities for visitors, in addition to firing several salutes with medieval handgonnes (hand held cannons). As an employee of the City Museum, Espen was also involved in making the new exhibitions.

In February, both Lena and Espen had a small stall at the medieval festival at Re, in the eastern part of Norway, followed by an archeology dissemination seminar in Tønsberg. Espen also stayed on for a few days with his good friend Hans Gunnar to dive further into the subject of historical footwear, visit museums and ancient monuments, as well as drinking some beer.

Vinter med tur åpning av ny fast utstilling på Bryggens museum, oppstart på jublileumsåret Bergen 950, tur til Tønsberg og Re, samt nye modeller og andre typer skinn- og lærarbeid som hovedsyssel:

Winter with opening of a new permanent exhibition at Bryggens museum, start of the 950 th anniversary of Bergen City, a trip to Tønsberg and Re, as well as new types of leather work:

I februar kjøpte et filmselskap plutselig nesten alt vi hadde av nålebundne sokker (og det var en hel del). Selv om vi alltid er glad for store salg, er det en uvant følelse å være helt skrapt for et av våre signaturprodukter. Vi fryktet for at vi ikke ville klare å bygge opp igjen lageret med sokker før sommerens markeder, og vi gikk begge i gang med panisk sokkebinding. Nå skulle det raskt vise seg at året skulle bli preget av helt andre utfordringer enn sokkemangel…

Vi skrev en post på bloggen 17. mars, da vi for alvor skjønte at det ikke var normale dager i vente i lang tid fremover, verken på jobb eller på fritiden, og at det spøkte alvorlig for sommerens arrangementer, festivaler og markeder. Helt i starten på pandemien gikk vi høyt ut, og laget mange slags saker og ting, en nødvendighet for å takle overgangen til stillesittende hjemmekontor. Etter at nålebindingslageret var fylt opp igjen, begynte vi å lage sko og andre lærvarer for salg i fremtiden en gang, enten det ville bli måneder eller år.

Ut i april gikk vi etter hvert mest over til å produsere historiske klær og utstyr til oss selv. Lena havnet etter hvert også på strikkekjøret, med Jørgen Jæger-luer, Kystsogegenser og andre større og mindre prosjekter. Som mange andre i disse koronatider brukte vi mye av fritiden vår på å pusse opp og male hus i vår og sommer. Da ble søm og lærarbeid i en periode fortrengt av snekring og maling. Det største løftet var nytt tak med solceller, men det krevde ekte fagfolk og håndverkere.

Som ventet ble det ene etter det andre arrangementet ble avlyst, både dem vi selv skulle arrangere og markedene og festivalene vi skulle deltatt på. I år hadde vi til og med planer om å bli med på Oslo Middelalderfestival, men måtte nøye oss med å følge med på en liten digital markering, QarantOMF. Da hadde vi en i stedet en samling i hagen med så mange venner fra Bjørgvin Handverkslag som vi hadde lov til på det tidspunktet. Ekstra trist var det selvsagt at det ikke ble noe Bjørgvin Marknad, som pleier å være et av årets absolutte høydepunkt.

In February, an international film company suddenly bought almost everything we had in store of needle-bound socks (quite a few actually). Although we are always happy with big sales, it is uncomfortable to be completely scrapped for one of our signature products. We feared that we would not be able to rebuild the stock of socks before the summer’s historical markets, and we both embarked on a frantic sock binding. Obviously, it would quickly become clear that there would be greater chalenges ahead than the lack of socks…

We wrote a blog post on March 17th, when we realized for sure that there were no normal days to come for a long time, neither at work nor in our free time, and that it looked bad for this summer’s events, festivals and markets. At the very beginning of the pandemic, we went all in, and made all sorts of things on our leirsure time, a necessity to cope with the transition to home office. After the refilling the needle-binding stock, we started making shoes and other leather goods for sale in the future, whether it would be in months or years.

In April, we gradually switched to producing historical clothing and equipment for ourselves. Lena eventually ended up on a knitting flow, with crime story hats (a short story word by word on different hats by lots knitters), Coastal Culture Sweater and other larger and smaller projects. Like many others in these corona times, we spent much of our spare time renovating and painting our house this spring and summer. For a certain period, stitching and leather work were displaced by carpentry, painting and maintenance. The biggest renovation was a new roof with integrated solar cells, but that required real professionals.

As expected, one event after another was canceled, both those we were to arrange ourselves and the markets and festivals we were to attend. This year we even planned to take part in the Oslo Medieval Festival, which unfortunately ended up as a digital celebration. To compensate we had a gathering in the garden with as many friends from Bjørgvin Handverkslag as we were allowed to at that time. Of course, it was extra sad that there was no Bjørgvin Market, which tends to be one of the absolute highlights of the year.

Vår med QuarantOMF, liten og koronavennlig samling utendørs for å delta på digital Oslo Middelalder Festival:

Spring attending a small and corona-friendly gathering outdoors to participate in the digital Oslo Medieval Festival:

I juli gikk vi en liten pilegrimstur i skog og fjell rundt Bergen, med kun middelaldersk utrustning. Vår yngste sønn var med som fotograf, og tok mange fine solskinnsbilder av sine middelalderforeldre. Da fikk vi brukt en del av klærne og utstyret som vi laget på våren.

In July we went on a small pilgrimage in the woods and mountains around Bergen, with only medieval equipment. Our youngest son joined as photographer, and took many nice sunshine photos of his medieval parents. Then we got to use some of the clothes and equipment that we made this spring.

Sommer med litt utetid og søm til bruk på vandring i sommerferien.

Summer with some outdoor time and sewing for use on hiking during the summer holidays.

Vi savner veldig de ukentlige sammenkomstene til Bjørgvin Handverkslag. På våren ble det kun noen ytterst få møter, noen av dem digitale, samt den lille, koronavennlige festen som er nevnt over. Laget hadde et felles draktprosjekt, en volveutrustning for en ekstern oppdragsgiver, men arrangementet drakten skulle brukes til ble dessverre avlyst som det meste annet. På seinsommmeren, da koronasmittenivået hadde senket seg litt, kunne deler av Bjørgvin Handverkslag møtes noen få ganger i Snikkarbua. Et desidert høydepunkt var da flere fra laget var med på åpningen av det regionale pilegrimskontoret for Kystpilgrimsleia, der vi bar Sunnivaskrinet fra Torget til Kristkirketomten (dvs. den gamle middelalderkatedralen i Bergen) på Bergenhus festning.

We really miss the weekly gatherings of Bjørgvin Handverkslag. In the spring, we only had very few meetings, some of them digital, as well as the small, corona-friendly party mentioned above. We had a joint costume project, a volva (norse sorceress) equipment for an external client, but the event the costume was intended for was canceled, like most other happenings. In late summer, when the corona infection level had dropped a bit, parts of Bjørgvin Handverkslag met a few times. A definite highlight was when several of us attended the opening of the regional pilgrimage center for The Coastal Pilgrimage Trail, where we got to carry the St. Sunniva Shrine (she was the patron saint of Bergen, and the second most important saint in Norway after St. Olav) from Torget to the ruins of the old medieval cathedral of Bergen at Bergenhus castle.

I midten av oktober deltok vi i feiringen av Hordamuseets 75-årsjubileum. Espen, som var på jobb, viste rundt i utstillingene på museet, mens Lena brygget sammen med andre i Bjørgvin Handverkslag. Halloween på Prærien var det eneste familiearrangementet som ble gjennomført på Utvandringssenteret i 2020, og alt ble tilrettelagt utendørs, med smittevern og trygge aktiviteter. Ullveka er også fast innslag som begge våre museer er med i. Espen holdt et par nålebindingskurs, og på Utvandringssenteret var det skrikkekinokafe i Ville Vesten. Lena har fått litt strikkedilla dette året, og Ullveka-sjalet med mønster var en ny utfordring.

In mid October, we participated in the celebration of Hordamuseet’s (the folk museum where Espen has his office) 75th anniversary. Espen, who was at work, guided in the exhibitions at the museum, while Lena brewed ale with friends in Bjørgvin Handverkslag. Halloween on the Prairie was the only family event held at the Emigration Center in 2020, and everything was arranged outdoors, with infection control and safe activities. The Wool Week is a regular feature that both our museums take part in. Espen held a couple of needle-binding courses, and at the Emigration Center there was a knitting café with Wild West movie. Lena has had a bit of a knitting strike this year, and the Wool Week shawl pattern was a new challenge.

I slutten av oktober ble det ny nedstengning på grunn av økt smitte, og alle de andre arrangementene vi skulle være med på ble avlyst, deriblant Hordamuseets førjulsdag. Vi brygget likevel øl den dagen, men bare for vårt vanlige lille bryggerlag, og til glede for noen få turgåere, som vi holdt på behørig avstand.

Selv om vi ikke fikk dratt på markeder hadde vi likevel en del større og mindre oppdrag. Utenom sokkene og noen par med sko til filmproduksjonen som er nevnt over, har vi laget sko til flere museer og historiesentre. Særlig var det artig å delta i det store draktprosjektet «Velklædt i vikingetiden», der Espens laget flere par med sko til draktrekonstruksjoner, som ender opp i den nye vikingtidsutstillingen på Nationalmuseet i København. Nå i romjulen er det nye skoprosjekt på gang, også denne gangen for et museum. I år igjen har laget fenalår og pinnekjøtt av villsau, sistnevnte som mat på jule- og nyttårsaften. Ellers har vi hatt mange andre prosjekter, besøkt kulturminner og funnet mange artige gamle ting. Ikke alt finner veien her, men mye blir postet fortløpende på Instagram @fortidsfamilien. Rett før jul havnet forresten mesteparten av nålebindingen vår i museumsbutikken til Bryggens Museum. Året startet som det begynte.

GODT NYTT ÅR!

At the end of October, there was a new regional closure due to increased infection rate, and all the other events we were to participate in were canceled, including Hordamuseet’s before-Christmas event. We still brewed beer that day, but only for our usual little brewery crew, and for the entertainment of a few dog walkers and pokemon hunters, which we kept at a proper distance.

Even though we did not get to go to markets, we still had a number of larger and smaller assignments. In addition to the socks and some pairs of shoes for the film production mentioned above, we have made shoes for several museums and history centers during this year. It was especially fun to participate in the large costume project «Fashioning the Viking Age», for which Espen made several pairs of shoes for costume reconstructions, which eventually will end up in the new Viking Age exhibition at the National Museum in Copenhagen. This Christmas, a new shoe project is in progress, also for a museum. As last year, we have made traditional Christmas Meal from Norwegian «wild» sheep, both from Christmas and New Year’s Eve. Otherwise, we have had many other projects, visited herritage monuments and have hunted second hand and antique shops for treasures. Not everything finds its way to our blog, but much is posted continuously on Instagram @fortidsfamilien. By the way, right before Cristmas most of our needle-binding products found their way to Bryggens Museum’s shop, more or less ending us up where we begun the year.

HAPPY NEW YEAR!

Eksempel på moderne handverk, maling, snekring og fiksing.

Modern crafting – painting, carpenting and fixing at home.