Også i år tok vi turen til julemarkedet i Njardarheimr 30.11-01.12 for å selge varmende, nålebundne produkter og lærvarer. To år på rad, da nærmer det seg nesten tradisjon.

We went to the Christmas market in Njardarheimr the weekend 30th November to 1st December, to sell warm, needle-bound products and leather goods. Two years in a row, that means it has nearly become a tradition. More in English at the bottom of the post.

Denne gangen var det bare oss voksne som dro, ettersom Sigvald uventet ble syk på fredag, og ikke kunne være med. Vi kjørte av gårde fredag kveld, pakket for tre, men med bare to i bilen. Med varer, feller, tepper og haugevis med klær, var det likevel stappfullt i Berlingoen. Vi kom frem seint på kvelden, og installerte oss i huset vi ble tildelt, samme som i fjor. Deretter trakk vi på oss våre varme vikingdrakter, fant oss et leirbål, og tilbrakte en hyggelig kveld med gamle og nye bekjentskap.

Når vi er i Gudvangen ønsker vi selvsagt å bo i de flotte små husene, også når det er vinter, og selv om de ikke er oppvarmet. Ved å pakke oss godt inn i feller og pledd, klarte vi å holde varmen. Den første natten våknet vi riktignok av at vi var litt kalde, fordi en del av teppene og fellene hadde havnet på gulvet.

Lørdag morgen rigget vi oss til med varene våre, og var klare til åpningen av portene kl. 10:00. Værmeldingene var ikke så verst, så vi satset på å vise frem alle varene utenfor huset, siden publikum sjelden tar turen inn i alle husene. Vi hang votter og sokker på gjerdet utenfor, og fylte opp en benk langs husveggen med sko. Her satt vi hele dagen og koste oss i småkulden, viste frem håndverket vårt, og pratet med besøkende.

Vi tar det alltid seriøst når vi er på våre tidsreiser, men siden vi skulle på et julemarked, tillot vi oss likevel noen anakronistiske og ikke-historiske sprell. Markedet hadde tross alt også moderne utstillere med produkter fra vår egen tid. De besøkende på markedet var også i hovedsak ikke-vikinger, og det ville blitt for smalt å ha bare reine vikingvarer med seg. Siden det er vinter og kaldt, hadde med oss en rekke nålebunde votter, luer og sokker, også noen med litt mer nåtidsuttykk. Lena hadde også dristet seg til å lage nålebundne julekuler av restegarn, fylt med pelskapp fra sauefeller, for å ha litt småting. Espen hadde mest med skoene sine for å vise frem, men det ble da også solgt noen par til med-vikinger. En annen ny varetype i år var små skinnballer, basert på funn fra York.

Markedet fulgte vikingbyens åpningstider, og stengte kl. 18:00. Hele Vikingbyen var pyntet med julelys langs gavler og kanter, slik at det ble riktig koselig når mørket falt på, og det gjorde det tidlig, allerede i firetiden. Det ble skikkelig julestemning mellom de høye fjellene i verdensarvområdet, men samtidig så mørkt av vi måtte flytte varene inn og forsøkte å lyssette dem der de siste par timene. De moderne utstillerne hadde sine boder i den oppvarmede og lyssatte hallen Heidrun, så flesteparten av markedsgjestene strenet direkte inn dit i mørket.

Vi ble glade da vi på kvelden ble budt på rimelig buffét i hotellets restaurant, og hadde en rolig og hyggelig kveld i litt lysere og varmere omgivelser. Fint å variere litt, og greit å varme seg etter en lang dag utendørs i rundt null grader. Etter god mat og fin prat, ble en ganske tidlig kveld på oss.

Ettersom vi hadde isolert med sauefeller mot veggen, og klarte å balansere tepper og feller oppå oss hele natten, våknet vi søndag morgen, varm og uthvilt. Litt kaldt på nesen var det riktignok.

Ute var landskapet dekket med et lite vått dryss med snø og sludd, og det var ventet noe nedbør videre utover dagen. Vi arrangerte derfor varene våre litt annerledes enn dagen før, på veggen og i gluggen under det lille, fremskutte taket på huset vårt. Her var det også julelys i gavlen, så det ble riktig julete og koselig når våre fargerike ullvarer pyntet fasaden. Det var litt surere vær denne dagen, og vi er så kjempeglade for at vi fikk låne vikinghøvdingen Georg sin flotte vedovn å varme oss på, den var gull verd.

Etter nok en hel dag med marked, prat med vikinger og besøkende, litt håndverk og salg av varer, var det å pakke sammen alt og vende nesen mot hverdagen igjen. Godt å få en time-out med litt vikingliv innimellom.

Takk til kunder, besøkende, med-vikinger og ledelse for at vi fikk komme, og for en fin opplevelse! Tusen takk for oss og GOD FØRJULSTID!

This year it was only us adults who went to Gudvangen Christmas market, as Sigvald unexpectedly fell ill on Friday and could not attend. We left Friday night, with the car packed for three persons, but with only two in it. With goods to sell, sheep furs, blankets and lots of clothes, our Berlingo MPV was completely stuffed. We arrived late in the evening and installed ourselves in the house we were assigned, the same as we had last year. Then we put on our warm Viking costumes, found ourselves a campfire, and spent a pleasant evening with old and new acquaintances.

Of course, whenever we are in the Viking village, we also want to stay in the Viking houses, even when it is winter, and even if they are not heated. By wrapping ourselves in sheep furs and woolen blankets, we managed to a certain extent to keep warm through the night. In the middle of the first night, though, we woke up a bit could because some of the blankets and furs had ended up on the floor during the night.

On Saturday morning we had our little sales stand ready in good time for the opening of the gates at 10:00. As the weather forecast was quite good, we decided to display all our goods outside the house, as the visitors rarely makes the trip into all the houses. We hung mittens and socks on the fence outside, and filled up a bench along the house wall with shoes. Here we sat all day enjoying the cold air, showing off our crafts, and talking to visitors.

We always take it seriously when we are on our time travels, but given the fact that this was a Christmas market, we allowed ourselves a few tiny, anachronistic and non-historical antics. After all, the market also had modern exhibitors with products from our own time. The visitors, our customers, were also mainly non-Vikings, hence we needed to bring along more than just historical goods. Since it is winter and cold, we brought with us a great number of needle-bound mittens, hats and socks, including some with a bit more contemporary look. Lena had also dared to make needle-bound Christmas balls of leftover yarn, filled with fur from sheepskin, to have some smaller items for sale. Another new product type this year was small leather balls, based on findings from York. Espen also brought along his shoemaking equipment to show and tell how shoes are made, and he also sold a few pair of boots to some fellow Vikings.

The market followed the Viking Valley’s regular all year opening hours, from 10 am to 6 pm. The entire Viking town was decorated with Christmas lights along the gables and edges, so that it became really cozy when the darkness fell, which is as early as 4 pm this time of year. However, it soon became so dark that we had to move our goods inside, and turn on some lights to be able to uphold our little shop the last couple of hours. The modern exhibitors had their stalls in the heated and lighted hall Heidrun, so most of the market guests strolled directly there in the dark.

We were delighted when we were offered an affordable buffet in the hotel restaurant in the evening, and had a quiet and pleasant evening in a slightly brighter and warmer environment. Nice to vary a little, and fine to warm up after a long day outdoors at around zero degrees. After good food and nice company, we went rather early to bed. As we had put sheep furs against the wall and bed, and managed to balance blankets and furs on top of us all night, we woke up Sunday morning, warm and refreshed.

Outside, the landscape was covered with a thin, wet drizzle of snow and sleet, and some rainfall was expected throughout the day. We therefore arranged our goods a little differently than the day before, on the gable wall and in the window, under the small, projected roof of our house. There were also Christmas lights in the gable, so it became really Christmas-like and cozy when our colourful woolen goods decorated the facade. It was a bit sour weather that day, and we are so happy that we were allowed to borrow Viking Chief Georg’s portable stove to warm us up.

After another full day of market, talking to Vikings and visitors, doing a bit of crafting and selling goods, we packed everything in the car, and turned our noses towards everyday life again. Nice to have a time-out with some Viking life in this busy season.

Thank you to visitors, customers, fellow Vikings and management in the Viking Valley for a great weekend! Thanks a lot for having us, and HAVE NICE DAYS BEFORE CHRISTMAS!