Siste helgen i september dro Fortidsfamilien til vikingbyen Njardarheimr i Gudvangen sammen med flere andre fra Bjørgvin Handverkslag. Her fikk vi bo i ett av husene, og hadde en kjekk helg sammen med gode venner.

The last weekend in September, the Past Times Family travelled to The Viking Valley in Gudvangen together with our crafting friends from Bjørgvin Handverkslag. We stayed in one of the houses, and had a nice weekend nerding with friends and talkling to tourist. More in english below the pictures

Som det har pleid å være de siste årene, består de tidsreisende i Fortidsfamilien nå bare av oss voksne og Sigvald på 12 år. Han trives i vårt og andre voksnes selskap, og liker både levende historie og forskjellig håndverk. Som vi har fortalt om i Bjørgvin handverkslag sin blogg var Sigvald familiens trehåndverker under helgeoppholdet i Gudvangen. Han hadde med seg øksen sin, og liker å hugge ved. Det var veldig kjekt at Stian i Handverkslaget tok seg tid til å vise Sigvald hvordan en kan bryne og skjerpe opp øksen slik at den biter skikkelig. Etter mye jobbing med sliping, gikk Sigvald løs på vedhogsten med stor iver. Og det var bra, for det var tre bål som skulle fyres.

Lena og Espen hadde plantefarging som hovedplan for helgen. Vi hadde med oss ulike fargestoff, deriblant flere krukker med røtter og frø fra høymole lagt i ammoniakk. I tillegg hadde vi med ferdig kokt rognesaft, som visstnok på grunn av at den inneholder tanniner skal fungere både som beis og gi klarere farger på krapp. Det kommer etter hvert mer om dette i en egen post på bloggen til Bjørgvin Handverkslag.

En viktig grunn at slike helger er så kjekke, er muligheten til å leve et «vikingliv» med venner over flere dager, og ikke bare noen stressende timer på et dagsarrangement. Vi får dessuten vært litt mer sammen som gruppe på dagtid enn på markeder, der alle passer sitt. Hus trumfer dessuten telt, og til dette helgeoppholdet trengte vi heller ikke å pakke bilen full av møbler og annet inventar (Vi var likevel fullastet med rikelig med varme klær, utstyr til mat og plantefarging, og selvsagt en mengde gode og varme saueskinn og ulltepper).

Vi var heldig med været, og ikke hadde nedbør, men det var likevel kaldt og høstlig. Det var ingen ulempe at vår aktivitet innebar nærhet til bålet til enhver tid. Vi laget selvsagt også mat på bål, og koste oss ved ildstedene til langt på kveld. Selv etter åpningstid prøvde vi å være så fri for moderne bekvemmeligheter som vi kunne, for dette er jo ikke noe vi bare gjør for turistene, men også for oss selv.

De flotte og dramatiske omgivelsene er god nok grunn i seg selv til å ta turen til Gudvangen. Det var stas å kunne tusle ut av saueskinnene, trekke slåen fra døren og lemmene fra vinduet, og kikke ut i landsbyen mellom de høye fjellene om morgenen. Gudvangen ligger helt innerst i Nærøyfjorden som sammen med Geirangerfjordområde er innskrevet som Vestnorsk fjordlandskap på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder.

Vi takker igjen at vi fikk komme, og tar gjerne turen tilbake, kanskje for enda flere dager, både sammen med vennene våre i Bjørgvin Handverkslag eller bare oss som Fortidsfamilien. Takk for oss!

Foto/Photo: Solvei Hanmei Losnegård og Lena Eikeland Kutschera

As usually in the recent years, the time travellers in the Past Times Family now only consist of us adults and our 12 years old son Sigvald. He likes to be in the company of us and other grown ups, and enjoys both living history and traditional crafts.

As mentioned in Bjørgvin Handverkslag’s blog, Sigvald was the woodworker in the family during this weekend’s stay in Gudvangen. He brought his axe and loves to chop firewood. It was very nice of Stian from the craft group to take time to show Sigvald how to sharpen the axe properly. After working for a long time with the whetstone, Sigvald was ready to chop wood, which was good thing, as we had three fireplaces going at the most.

Lena and Espen’s main plan for the weekend was plant dyeing. We brought with us various dyes, including several jars with fermented plants, roots and seeds. In addition, we had pre-cooked rowanberry juice that, because it contains tannins, is supposed to function both as mordant and to give brighter colours to madder. There will be more about this in a separate post on Bjørgvin Handverkslag’s blog.

One important reason that such weekends are so nice is the opportunity to live a «Viking life» with friends over several days, and not just a few stressful hours at a day event. We also get to be a little more together as a group during the day than in markets, where everyone tends their own business. Houses are way better than tents, and for this weekend’s stay we didn’t need to pack the car full of furniture and other inventory (The car was however still loaded with plenty of warm clothes, food and dyes, tools and equipment, and of course a lot of good and warm sheepskin and wool blankets).

We were lucky with the weather as we had no rainfall, but it was still cold and autumnal. Luckily, our activity ment proximity to the fire at all times. Of course, we also cooked on open fire, and stayed by the fireplaces until late at nigth. Even after opening hours, we tried to be as free of modern comforts as we could, because this is not just something we do for tourists, but also for ourselves.

The beautiful and dramatic surroundings are good enough reasons in themselves to make the trip to Gudvangen. It was great to rise from the sheepskins in the morning, open the door and window shutters, to look out into the village under the high mountains. Gudvangen lies at the very heart of the Nærøy fjord, which together with the Geiranger fjord area is inscribed as West Norwegian fjord landscape on UNESCO’s list of world cultural and natural heritage sites.

Thank you to the staff and management in the Viking Valley for letting us stay. We would love to come back, maybe even for more days, both with our friends in Bjørgvin Handverkslag or just us as the Past Times Family. Thank you for having us!