I dag – 25. oktober – markererer vi St. Cripsins dag, med skomakere, tvillingmartyrer og barske bueskyttere.

Today – October 25th – we celebrate St. Crispin’s day, which is all about shoemakers, twins martyrs and fierce archers.

English text at the end

St. Crispins dag blir i dag først og fremst husket for slaget ved Agincourt, som stod på denne datoen i året 1415. En undertallig, utmattet og sykdomsbefengt engelsk hær under ledelse av kong Henrik V klarte på mirakuløst vis å overvinne en overlegen fransk styrke. Årsakene til dette var først og fremst engelske langbuer, fransk overmot og gjørme. På grunn av Shakespeares skuespill om Henrik V har både slaget og dagen blitt legendarisk.

 

Henrik V flankert av 14-1500-talls avbildninger av slaget ved Agincourt
Henry V flanked by 15-16th Century illustrations of the battle of Agincourt 

Vi vil i stedet trekke frem martyrene som dagen er oppkalt etter: tvillingbrødrene Crispin og Crispinian (latin: Crispinus og Crispinianus). De to skal ha reist til Gallia som misjonærer på 200-tallet e.Kr., der de forkynte om dagen og laget sko om natten, til livets opphold og for å sko de fattige. Til slutt ble de innhentet av kristenforfølgerne, og henrettet i 286 eller deromkring (årstallet varierer mellom 285 og 287). De skal ha blitt både hudflettet, kokt og brent, og deretter kastet i elven Aisne med møllesteiner om halsen, men overlevde på mirakuløst vis, bare for å bli halshugget etterpå.

Diverse middelalderske avbildninger og skulpturer av St. Crispin og St. Crispinian
Examples of Medieval illustrations and sculptures of St. Crispin and St. Crispinian 

St. Crispin og St. Crispinian er skytshelgener for både skomakere og andre lærarbeidere (garvere, salmakere, skoflikkere, hanskemakere osv.). Attributtene deres er skomakerverktøy, sko, lest og/eller møllestein og sverd. Her skal alt med! Brødrenes angivelige dødsdag, 25. oktober, var en merkedag i den katolske og anglikanske kalenderen frem til 1960-tallet. Espen, som er både tvilling og lager middelaldersko, føler en viss tilknytning til disse to herremennene. Vi vet ikke helt hvordan man feiret dem i middelalderen, men tar i alle fall et stykke kake og en skål, eller aller helst en for hver av brødrene. Vi hever gjerne i samme slengen også et glass for seierherrer, slagne og falne ved Agincourt. I fremtiden kan vi kanskje markere på mer utførlig og korrekt vis. Kanskje Espen også på sikt skal lage seg en liten helgenfigur, som kan være med og beskytte oss på markeder og festivaler.

Espen tester ut martyr- og helgentilværelsen. Fordi tvillingen for øyeblikket er i utlandet må han doble selv for å få plass til alle attributtene. Det er dessuten vanskelig å fotografere og kappe hoder samtidig, så han må også være sin egen bøddel
Espen testing how to be a martyr and saint. As his twin brother is abroad, he has to double as both Crispin and Crispinian. Because it is hard to take both photo and take off a head at the same time, Espen also has to be his own executioner

St. Crispin’s Day, October 25th, is primarily remembered for the Battle of Agincourt, which took place on this date in the year 1415. An exhausted English army under the command of King Henry V won a miraculous victory over a superior French force. The reasons for this were primarily English archers, French arrogance and mud. Shakespeare’s play about Henrik V has made both the battle and the day legendary.

We will instead highlight the martyrs the day is named after: the twin brothers Crispin and Crispinian (Latin: Crispinus and Crispinianus). Together they traveled to Gaul (or rather the Roman province Gallia) as missionaries in the 3rd Century AD, where they preached during daytime and made shoes at night, both to earn a living and to make shoes for the poor. In the end they were prosecuted for their christian faith, and executed sometime around 286 AD (the year varies between 285 and 287). They were both flogged, boiled and burned, then thrown into the river Aisne with millstones around the neck. Miraculously they survived all this, only to be beheaded afterwards.

St. Crispin and St. Crispinian are patron saints for both shoemakers and other leather workers (tanners, sadlers, cobblers, glove makers, etc.). Their attributes are shoemaker tools, shoe, last and/or millstone and sword. A bit of everything relating to the saints. The alleged death date of the brothers, October 25th, was an annual feast day in the Catholic and Anglican calendar until the 1960s. Espen, who is both a twin and medieval shoemaker, feels a certain connection to these two gentlemen. We do not quite know how to celebrate them as they did in the Middle Ages, but at least we can have some cake and drink a toast in their memory, or most preferably one for each of the brothers. We would also like to raise a glass for both the victors, the defeated and the fallen at Agincourt. In the future, after a bit of research, we may be able to highlight the day in a more comprehensive and correct manner. Maybe Espen will eventually create a small figurine that can help protect us and secure good sale during markets and festivals.