I 2010 opprettet vi bloggen «Fortidsfamilien» for å fortelle om forberedelsene til og oppholdet vårt som fortidsfamilie i jernalderlandsbyen Lethra i Sagnlandet Lejre i Danmark. Nå i sommer vendte vi tilbake til Lejre for en ny tidsreise, fra 15. til 20. juli. Fortidsfamilien var denne gang redusert fra fem til tre personer: Lena, Espen og Sigvald (10). De to ungdommene våre hadde andre ting de heller ville foreta seg, og det måtte vi akseptere.

Vi har hatt et fantastisk opphold, sammen med mange trivelige og dyktige folk fra både Danmark og Sverige. Tilsammen var vi 20 personer i landsbyen, store og små, fordelt på fire langhus. I det ene huset var det en gruppe satt sammen av flere familier. Alle unntatt én familie hadde vært fortidsfamilier før, noen flere ganger, så det var en rutinert gjeng. Det må også nevnes at de som var ferskinger ikke stod tilbake for oss andre når det gjaldt innsats.

Vår lille fortidsfamilie på tre bodde i det såkalte «Bondehuset», et langhus som ble oppført i 1965, og som er det eldste nåværende av de rekonstruerte jernalderhusene i Lejre (de aller første husene man bygget er borte). Man må i alle fall kunne si at dette holder seg godt, for det var ingen ting som tydet på at det var falleferdig, selv om det sikkert har vært gjennom noen reparasjoner gjennom årene. Et lite apropos når det gjelder den antatte levetiden til forhistoriske langhus. Eneste som er å utsette på bygningen er at den har forferdelig lave dører, fordi de er laget med utgangspunkt i den eneste bevarte døren fra jernalderen (man sliter med det samme problemet på Jernaldergården Ullandhaug i Stavanger).

Da er rammene satt, og denne posten får tjene som en introduksjon til en rekke tematiske poster i tiden fremover.

In 2010, we created the blog «The Past Time Family» to tell about our preparations and stay as a past time family in the Iron Age village of Lethra in the Land of Legends at Lejre in Denmark. This summer we returned to Lejre for a new time travel, from 15th to 20th of July. This time the Past Time Family was reduced from five to three people: Lena, Espen and Sigvald (10). Our two youths would rather do something else, and we had to accept that.

We had a wonderful stay, along with many nice and talented people from both Denmark and Sweden. We were 20 people in the village, living in four different long houses. In one of the houses there was a group consisting of grownups and children from several families. All but one family had been past time families before, some of them several times, so it was an experienced gang. It should also be mentioned that the rookies did not stand back forthe rest when it came to efforts and results.

Our little family of three lived in the so-called «Farmers House», a longhouse built in 1965, which is the oldest surviving reconstructed Iron Age houses in Lejre (the very first houses that were built are gone). In any case, the building seemed to be in good condition, although it has probably been through some repair and maintenance over the years. A little apropos regarding the estimated life of prehistoric long houses. The only serious drawback with the building is that it has terribly low doors, based on the only preserved door from the Iron Age (one struggles with the same problem at the Iron Age farm at Ullandhaug in Norway).

Then the frames are set, and this entry may serve as an introduction to a number of thematic post about our recent time travel.