English text below the pictures. 

Jernalder- og mellomalderdagen på Hordamuseet er et av årets høydepunkter for oss. Vi i Fortidsfamilien holder oss helst til jernalderen denne dagen. Siste søndag i april var det altså klart for denne tidsreisen, i det nydeligste vårvær som tenkes kan. Kanskje litt i overkant pent vær, fordi det er en fare for at folk velger å gjøre andre ting enn å gå på museumsarrangement i solskinnet. Både tidsreisende og besøkende fikk i alle fall en deilig dag i Bjorvika på Stend.

Espen største og viktigste oppgave var som vanlig å sørge for at både ansatte, innleide og frivillige var godt antrukket i tidsriktige klær. Etter denne oppgaven var unnagjort, gikk han rundt og avløste på forskjellige poster.

Lena var som vanlig stasjonert med hodet i bålgropen, for å lage mat på eldre jernalders vis, i leirkrukker. Elisabeth har de siste par årene også fått fast plass på dette stedet, og vi koker, forteller og deler ut smaksprøver på byggrynsgrøt og kjøtt- og grønnsakssuppe. Sigvald sørget for at vi hadde tilstrekkelig ved til bålet vårt. Han har fått seg ny øks i år, og liker virkelig å bruke den.

I andre ende av den store bålgropen har bryggegjengen fra Bjørgvin handverkslag sin plass. De fyller bålet med stein, og bruker den til å varme opp vann og vørter når de lager koksteinsøl. I år blir ølet dessuten gjæret med kveik (tradisjonelt gjær). Det skal bli spennende å smake, og det vil komme en egen post om bryggingen og resultat av den.

Det er som oftest for lite tid til å gå rundt på området for å se seg skikkelig omkring, og slik var det tildels også i år, men en liten, rask tur for å strekke ryggen og ta noen bilder fikk vi tid til.

Her viser vi utvalgte bilder av noen av aktivitetene Hordamuseet og Jernalder- og mellomalderdagen kunne by på, i samarbeid med en rekke frivillige jernaldermennesker, vikinger og middelalderfolk. Vi har dessverre ikke bilder av alt som kunne oppleves.

The Iron Age and Medieval Day at Hordamuseet is one of the highlights of the year for us. The members of the Past Time Family prefer to go to the Iron Age at this event. Last Sunday in April we were ready for time travel, in the most beautiful spring weather that can be imagined. Perhaps a little over the top, because there is a danger that people choose to do other things than go to a museum event in the sunshine. Anyway, both time travelers and visitors got a delicious day at Bjorvika at Stend.

Espen’s main and most important task was, as usual, to ensure that both employees, hired staff and volunteers were well-dressed in contemporary clothes. After this task was completed, he went round and took turns on different activities.

Lena was as usual stationed with her head in the campfire, to cook in pots like they did in the Early Iron Age. Elisabeth also has got a place on this post for the past couple of years. We cook, tell and distribute samples of barley porridge and meat and vegetable soup. Sigvald made sure we had enough wood for our fire. He has got a new axe this year, and really likes to use it, as can be seen on some of the pictures.

At the other end of the big fireplace, the brewing team from Bjørgvin Handverkslag had their place. They heated stones in the fire, and used them to heat water and wort when making stone ale. This year, the beer is also fermented with traditional yeast, called kveik in Norwegian. It will be exciting to taste, and there will be a separate post about the brewing and the result of it later.

It is usually too little time to walk around the area to take a proper look, and this was also the case this year, but we did have time for a short, quick trip to stretch our backs and take some photos.

Here we show selected pictures of some of the activities that Hordamuseet and the Iron Age and Medieval Day could offer, in collaboration with a number of volunteers. Unfortunately, we do not have pictures of everything that could be experienced.