English text under the pictures

Vanligvis handler denne bloggen om ting vi vi lager selv, men denne gangen prøver vi oss som bokanmeldere!

I vinter utga Vest-Agder-museet boken «Med en nål. Bli kjent med nålebinding», skrevet av Mervi Pasanen, som er en meget dyktig og erfaren nålebinder. Boken er opprinnelig finsk, men er oversatt til norsk av Katja Kålheim, som også har tilpasset boken til norske lesere, og fått med flere norske eksempler. Det fins en del bøker og hefter om nålebinding, men ikke så mange, og få på norsk, så dette måtte selvsagt sjekkes ut. For dem som ikke kjenner oss, kan vi si at vi er rimelig opptatt av denne håndarbeidsformen, og særlig Espen lider i perioder av manisk nålebinding.

La det bare være sagt: Nålebinding i eldre tid var handlingsbåren kunnskap, som ble lært bort ansikt til ansikt, fra person til person. Dette er stadig den beste måten å lære denne håndarbeidsteknikken. Bøker gir ikke feedback om man gjør noe rett eller galt. Skal man imidlertid lære fra en bok, er dette en av dem som forklarer det på en grei og oversiktlig måte. Dette er imidlertid mer enn bare en bok for begynnere. Det er også mye å hente for dem som kan et sting eller to, og som til nå bare har laget enkle ting. Selv erfarne nålebindere kan plukke opp en del smarte grep og få en del inspirasjon her.

Boken er tiltalende, med pene og gode bilder. Den er lettlest, og ikke for teknisk i språket, men er likevel både informativ og innholdsrik. Pasanen har en fin måte å forklare og sammenligne terminologi og stingtyper. Det er veldig bra at det vises flere alternative måter å starte på, til og med for venstrehendte. Her er konkrete oppskrifter med gode forklaringer til, både på votter, sokker, luer, sjal mm. Proporsjonene er så vidt vi kan bedømme, ut fra vår erfaring, veldig bra. Vi skal prøve ut noen av oppskriftene når vi får bedre tid, men akkurat nå er det for travelt til gå løs på. På denne tiden går det mest i sko og drakt hjemme hos oss.

Vest-Agder-museet fortjener honnør for denne utgivelsen, som også bidrar til å ta vare på en rødlistet håndverksteknikk. Riktig nok er nålebinding kanskje er mer populært enn noen sinne i moderne tid, men teknikken er i hovedsak begrenset til miljøene som formidler og gjenskaper vikingtid og middelalder. Boken kan være med på å gjøre nålebinding mer kjent hos et bredere publikum, ikke bare som et eksempel på noe eksotisk man gjorde for fryktelig lenge siden, men som en levende håndarbeidsteknikk, som også kan brukes til å skape nye ting med moderne uttrykk.

Kanskje er det historiske vanligvis for sterkt betont, og særlig viking-tilknytningen? På vikingmarkeder og-festivaler er det gjerne mange som både demonstrerer nålebinding,  og selger og har på seg nålebundne plagg, slik at man lett kan få inntrykk av at dette var svært vanlig i vikingtiden. I forordet advarer Katja Kålheim nettopp mot å legge for mye vekt på nålebinding i vikingtiden, siden det er kjent svært få eksempler fra Nordisk vikingtid. Teknikken ser først ut til å ha slått skikkelig igjennom i Norden i middelalderen. Siden boken i utgangspunktet er finsk, er det også svært bra at det påpekes at man i Finland regner deler av vår middelalder til jernalderen, slik at man unngår forvirring. Jernalderen i Norge slutter ved utgangen av vikingtid (dvs. ca. 1050 e.Kr.), og vi har ingen spor av nålebinding før etter dette. Når man omtaler nålebindingsfunn fra jernalderen i Finland, er de likevel ikke eldre enn 1000-tallet. e.Kr., og omtrent samtidig med de eldste norske. Kanskje det er på tide å tone ned bruken av nålebinding i vikingtids reenactment?

Du får kjøpt boken i museumsbutikker og hos Husfliden. Den kan også kjøpes eller bestilles i bokhandlene. Som man kan se av bildene, er den fin å ha med seg både når man skal ut og reise, når man sløver i sofaen eller venter på at vørteren skal koke. Den er også en praktbok man kan ha liggende på eller under bordet.

 

 

Generally, this blog is about things we create ourselves, but this time we make an attempt as book reviewers! English readers bevare: We are in doubt if there is any point in translating into English a book review of a Finnish book that is translated into Norwegian. As far as we know, this book is not jet available in English.

This winter Vest-Agder Museum published a book on needlebinding by Mervi Pasanen, a skilled and experienced needlebinder from Finland. The book is originally in Finnish, but translated into Norwegian by Katja Kålheim, who has also adapted the book to Norwegian readers, and included several Norwegian examples. For those who do not know us, it is resonable to say that we are heavily into needlebinding, especially Espen, who has long periods suffering from manic needlebinding. There are a lot of books and booklets about needlebinding, but not so many in Norwegian, so obviously this had to be checked out.

An important statement when it comes to written instructions on needlebinding: Needlebinding was traditionally an intangible knowledge, learned from face to face, from person to person. This is still the best way to learn this craft technique. Books do not provide feedback whether you do something right or wrong. However, if one is to learn from a book, this is one of those which explains it in a straightforward and clear way. However, this is more than just a book for beginners. There is also a lot for those who knows a stitch type or two, and so far only have made simple items. Even experienced needlebinders can pick up some clever grips and get some inspiration here.

The book is appealing, with nice and good pictures. It is easy to read and the language is not too technical, yet it is still both informative and contentious. Pasan has a great way of explaining and comparing terminology and stitch types. It describes several alternative ways to start, even for left-handed. Here are concrete recipes with good explanations for both mittens, socks, hats, shawls, etc. The proportions are, as far as we can judge from our own experience, very well. We will try some of the recipes when we have better time, but right now we are too busy making shoes and costumes for coming museum events.

Vest-Agder Museum deserves honor for this release, which also helps to preserve a craft treathened by extinction. True enough, needlebinding may be more popular than ever in modern times, but the technique is largely limited to Viking and Middle Ages reenactors. The book may help to make needle binding more familiar to a wider audience, not just as an example of an exotic activity people did awfully long ago, but as a living craft technique, which can also be used to create new things with modern expressions. This book is foremost concerned with teaching the technique and giving directions on how to make different stuff, as it should be.

Perhaps the history and ancient roots of needlebinding in general is stressed too strong, and especially the Viking affiliation? In Viking markets and festivals, there are many who both demonstrate needle binding and sell and wear needlebound garments. One can easily get the impression that this was very common in the Viking era. In the preface Katja Kålheim warns against putting too much emphasis on needlebinding in the Viking age, since there are known very few examples from the Nordic Viking era. The technique rather seems to have gained ground in the Middle Ages. Since the book is initially Finnish, it is also very good that the translator points out that historians and archaeologists in Finland and Norway have different time frames for the Iron Age and the Middle ages. While the Iron Age in Norway ends with the transition from Viking age to Middle Ages (about 1050 AD), the Finish Iron Age stretches a bit into the Norwegian Middle Ages. The Iron Age needlebinding finds from Finland are not older than 11th Century AD, and approximately from the same time as the oldest Norwegian objects. Perhaps it is time to tone down the use of needlebinding in the Viking era reenactment? After all, most preserved needlebound objects are closer to modern time.

The book can be bought at Norwegian museum stores and arts and craft shops. It can also be purchased or ordered from bookstores. As one can see from the pictures, it is nice to bring along on travels, at brewing or when relaxing on the couch. It also serves well as a nice coffee-table book.