Påsken byr på mange fridager. Selvsagt skal man gå litt på ski, gå tur i skog og mark, besøke familien og ordne i hagen, men det blir også en del tid til å gjøre diverse håndarbeid. Godt er det, for nå er våren er i anmarsj, og plutselig er det høysesong på museene, med arrangement, vikingmarkeder og andre begivenheter. 

Den kommende våren og sommeren har vi til og med to museer å forholde oss til. Fordi Lena jobber på Vestnorsk Utvandringssenter på Radøy, kommer det også til å gå en del i det Ville Vesten, i tillegg til de vanlige tidene og temaene våre. Følgelig har Espen laget to revolverbelter denne påsken, i utgangspunktet et til hver av guttene våre, men det er selvsagt også meningen at beltene skal brukes i andre sammenhenger på Utvandringssenteret, f.eks. når det kommer skoleklasser på besøk. Det er litt viktig å minne om at livet på prærien ikke var ufarlig, selv for fredelige, skandinaviskættede farmere.

Noen vikingtids-sko har det også blitt. Hordamuseet skal ha flere par innen Jernalder- og mellomalderdagen 30. april, om knappe to uker. Espen har også fått en bestilling på flere par sko innen sommeren, i tillegg til at det skal produseres til markedsboden vår både på Bjørgvin Marknad i juni og på vikingmarkedet på Herdla i august. Faktisk har det også dukket opp et par med nålebundne sokker, som har blitt til litt innimellom alt det andre.

Lena har ikke gjort så mye håndarbeid, men hun har kost seg med å scanne gamle lysbilder, bl.a. fra da vi gikk Hadrians Wall i ungdommen, for 24 år siden. Vi har også gjenfunnet en steinalderboplass vi fant for noen-og-tjue år siden på Lenas hjemplass, Eikeland. Den gangen vi rapporterte den inn var den vanskelig å kartfeste skikkelig, så det var behov for noen koordinater. Hvem skulle tro den gangen at telefonen kunne gjøre den jobben… Påskens store prosjekt var likevel ny duk på fiskedammen vår, som også innebar tømming av flere tusen liter vann og frem- og tilbakeflytting av 35 fisk og 15 frosker og padder. Dammen er en viktig kilde til rekreasjon og vår foretrukne håndarbeidsplass ut over våren (når ikke regner).

Easter holiday offers many days off, and would typically include skiing, hiking in the woods and fields, visiting the family and arranging the garden, and we did a little of all that, but still there was also some time left for a variety of handicrafts. Spring is upon us, and suddenly it is high season at the museums, with events, viking markets and other happenings. 

This spring and summer we even have two museums to relate to. Because Lena now is working at the Western Norway Emigration Center at Radøy, we will also do some Wild West stuff, in addition to our usual time travels. Consequently, Espen has made two revolver belts this easter, one for each of our boys, but they are of course also intended for other contexts at the Emigration Center, for example when school classes come to visit. It is important to remember that life on the prairie was not harmless, even for peaceful Scandinavian-American farmers.

Some Viking shoes have also been made. Hordamuseet will need several new pairs for the Iron Age and Middle Age Day on April 30th, in just under two weeks. Espen has also received an order for several pairs of shoes to be made before summer. In addition he needs to produce shoes for sale in our market stall at both Bjørgvin Market in June and Herdla Viking Market in August. A pair of needle-bound socks has also been made in between everything else.

Lena has not done much handiwork this Easter, but she has scanned some old slides, including some from the summer we walked Hadrians Wall in our youth, 24 years ago. We also have revisisted a Stone Age site we discovered more than twenty years ago at Eikeland, on the countryside where Lena grew up. When we reported it all those years ago, we had some difficulties to chart it properly, so there was a need for some coordinates. Who would think back then that the phone could do that job… This Easter’s big project was nevertheless to restore our fish pond, which also meant emptying several thousand liters of water and relocating 35 fish and 15 frogs. The dam is an important source of recreation and our favorite outdoor crafting place in the spring (when it’s not raining).