English text under the pictures

Lena har vokst opp på Eikeland, som ligger på Holsnøy, nord for Bergen. Vi pleier alltid å tilbringe en del av sommerferien vår der, hos Lenas mor. Lenas barndomshjem er et hus fra 1970-tallet, ikke en gammel gård. Likevel har omgivelsene og historien på stedet hatt mye å bety for seinere interesser. Spesielt er det flott i viken ved sjøen, der Eikelands-folket har sine naust. Her har Lena og familien tilbrakt mange sommerdager med bading, og som utgangspunkt for fisketurer og holmeturer. Fremdeles er det obligatorisk med en tur til sjøen på hvert besøk utover til barndomshjemmet. Sjøhusmiljøet er også klassifisert som bevaringsverdig i Meland kommune sine planer. Vi har selv ikke naust, men Lena sin far bygslet en liten, rød bu, som Lena sin mor har fått forlenget bygselavtalen på, slik at vi har et sted å gjøre av tilfar til båten, redningsvester, fiskesaker og annet utstyr.

For to år siden fikk vi en gammel Ranabåt av en av hyttefolkene på Eikeland. Vi brukte den mye den sommeren, som var en av de fineste på lenge. I fjor sommer var det imidlertid så dårlig vær at båten bare ble liggende under presenningen. Sommerferien i år har heller ikke vært noe særlig, værmessig i alle fall, men vi bestemte oss i alle fall for å foreta nødvendig vedlikehold på båten, slik at vi i det minste har den til senere og bedre somrer. Det var relativt lett å skrape vekk lakken, som flasset av i store flak. Nå har båten så langt fått fem strøk med olje utvendig, men bare ett innvendig. Vi undervurderte hvor tørst en gammel trebåt kunne være. Nå har vi kjøpt mer båtolje, og er straks på vei ut igjen på Eikeland for å olje skroget mer på innsiden. Vi har også fått skrapt og erstattet bunnstoffet. Mens vi holdt på med båten, koste ungene seg med andre sommerlige sysler som fisking, padling og lek i fjæren. Vi hadde også godt selskap av veldig tamme villsau.

På Bjørgvin Marknad bestilte vi oss en sammenleggbar seng til viking- og middelaldermarkeder, noe vi har ønsket oss lenge. Den var ferdig like før vi dro på Eikeland, så vi tok den like godt med oss for å gi den et par strøk med kokt linolje, slik at den tåler teltliv og fuktig vær. Den skal innvies på Festningsdagene i slutten av august. Gjett om vi gleder oss til å heve vårt leie noen centimeter opp fra grusen på markedsplassen. Dessuten er det alltid stas med litt ekstra stæsj til leiren.

 

Lena grew up in the hamlet Eikeland (english: Oakland), on an island north of Bergen. We always spend a part of our summer holidays there, where Lenas mother is living. Lena’s childhood home is a house from the 1970s, not an old farmhouse. Nevertheless, the environment and history of Eikeland had much meaning for later interests. The cove where the Eikeland-people have their boathouses is especially beatiful. Lena and her family spent many summer days here, swimming and playing. It was also the base for their boat trips. Still, it is mandatory with a trip to the sea every time we visit her childhood home. The boathouses and the environment around them is also classified as an important heritage site in Meland municipality. We don’t have a boathouse, but Lena’s father leased a small, red shed, wich Lena’s mother has extended contract on, so we have a place to stack boat equipment, life jackets, fishing gear and other stuff.

Two years ago we got an old Rana boat (a small wooden boat from Northern Norway) from a cabin owner at Eikeland. We used it a lot that summer, which was one of the nicest for a long time. Last summer, however, it was so bad weather that we just left the boat under the cover. The weather this summer vacation has not been the best, but we decided to undertake the necessary maintenance on the boat, so that we can still use it for later and better summers. It was relatively easy to scrape away the old varnish, that was peeling off in large flakes. Now the boat has so far received five coats of oil outside, but only one inside. We underestimated how thirsty an old wooden boat could be. Now we have bought more boat oil, and are heading out again to Eikeland to oil more on the inside of the boat. We also scraped and replaced the antifouling. While we were working on the boat, the children were doing other summer pursuits like fishing, paddling and reading. We also had good company of very tame so-called wild sheep (old norse sheep).

At Bjørgvin Market earlier this summer, we ordered ourselves a wooden camp bed for Viking and Medieval markets, something we have wanted for a long time. It was finished just before we went on Eikeland, so we brought it along, to give it a few coats of boiled linseed oil, so that it can withstand humid weather. It will be used for the first time on the Fortress Days in late August. We are looking forward to raising our bed rest a few centimeters up from the gravel on the market place. Besides, it is always nice with some new gear to improve the camp environment.