English text below the pictures

Sist søndag, 19. juni, var et trekløver fra Fortidsfamilien med på nok et historisk arrangement (resten var bortreist). Fanafjellsdagen er en stor, årlig familiedag på Hordamuseets stølsavdeling på Fanafjellet. Opprinnelig har dette vært et eget museum, Vestnorske Setermuseum, som skulle formidle stølsdrift i gamle dager. Dessverre har man ikke ressurser til å bemanne dette fantastisk vakre friluftsmuseet ut over denne ene dagen i året. Området er likevel heldigvis tilgjengelig for turgåere året rundt.

Espen separerte melk på en Alfa Laval-separator fra omkring 1920, slik han alltid pleier å gjøre. Lena, som er med som frivillig, har gjort mange forskjellige ting opp gjennom årene. Denne gangen hadde hun ansvaret for smørkinningen. Først holdt hun til i samme stølshus som Espen, men fordi det var så mange besøkende, var det ikke plass til to aktiviteter samme sted. Heldigvis kunne hun bare pakke med seg kinnen og sette den opp ved husveggen utenfor.

Espen jobbet seg gjennom 75 liter melk, som han strevde med å få til å vare hele dagen, fordi det hele tiden var noen som ville se på sveivingen. Tilsammen fikk han rundt 6 liter fløte av dette. Lena laget fem store porsjoner med smør, av tilsammen 12 1/2 kg rømme. Heldigvis fikk hun masse hjelp av glade barn, og fikk prate med mange foreldre og besteforeldre som kunne fortelle at de selv hadde vært med på slikt. Det var godt kinnevær, tørt og litt kjølig, så smøret ble ferdig på rundt en halvtime hver gang. Til slutt gikk hun tom for rømme, og prøvde å kinne nyseparert fløte, men det tok lenger tid, og ble ikke ferdig før vi måtte gå.

Minstemann, Sigvald, løp ærend for oss og andre ansatte og frivillige. Flatbrød hit og smør dit, saup her og fløte der. Han jobbet iherdig, og løp oppetter og nedetter bakkene. Innimellom slappet han av på brisken i selet. Han var ikke den eneste som ble sliten. Separering og kinning innebærer mye sveiving, og er fysisk krevende.

I tillegg til oss, var mengder av ansatte og frivillige i sving. Vi hadde det for travelt til å få med oss noe av det andre, og fikk derfor heller ikke tatt bilder av dette. På Bymuseets facebookside kan man se mer fra hele Fanafjellsdagen. Det var som alltid stas å være med på et slikt fantastisk arrangement, med over 1000 glade og engasjerte besøkende. Været var også på vår side.

Last Sunday, June 19th, a trio of the Past Time Family attended yet another historical event (the rest were out of town). The Fanafjell Day is a big annual family day at Hordamuseet shieling (summer pasture and dairy) department at Fanafjell. Originally, this was a separate museum, that would convey mountain farming in the old days. Unfortunately, there are to few resources to staff this stunningly beautiful open air museum except this particular day every year. The area is however fortunately still accessible for the public all year round.

Espen separated milk on an Alfa Laval separator from about 1920, as he always does. Lena, who is a volunteer have done many different things over the years. This time she was responsible for churning butter. First she stayed in the same building as Espen, but because there were so many visitors, it was no room for two activities the same place. Fortunately she could just pack up her tools and set it up outside the wall of the house.

Espen worked his way through 75 liters of milk, which he struggled to get to last all day, because he was almost constantly in action. Altogether he produced around 6 liters of cream. Lena made five large portions of butter, of a total of 12 1/2 kg sour cream. Luckily she got help from a lot of happy children, and could talk to many parents and grandparents who coluld tell stories about how they themselves had churned when they were younger. It was good churning weather, dry and a bit chilly, so the butter was finished in about half an hour each time. Finally she went out of sour cream, and tried to churn recently made cream, but it took longer and was not completed until we had to leave for the day.

Our youngest, Sigvald, ran errands for us and other staff and volunteers. Flatbread here and butter there, buttermilk here and cream there. He worked hard and ran up and down her slopes. In between he relaxed on his bunk in the hut. He was not the only one who was tired. Separation and churning involves a lot of cranking and is physically demanding.

Besides us, there were lots of staff and volunteers working hard to give people a nice experience. We were too busy to look in on the others, and therefore have no pictures of this. At Bergen City Museum´s facebook page you can see more pictures from the Fanafjell day. As always, it was fun to be part of such an amazing event, with over 1,000 excited and enthusiastic visitors. The weather was also on our side.