Torsdag 10. – søndag 13. mars var Espen en svipptur østpå, etter invitasjon fra Kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Han hadde en del forskjellige ærend, som alle hadde med historiske sko å gjøre. Dessuten var det en fin anledning til å besøke og jobbe litt sammen med Espens venn Hans Gunnar Pedersen, som også lager vikingtids- og middelaldersko. Virkelig noen inspirerende og oppkvikkende dager!

Torsdag kveld holdt Espen foredrag på Midgard Historisk Senter på Borre om «Eldre sko med vekt på vikingtid», foran et lydhørt publikum med stor interesse for vikingtiden. Midgardsenteret er sentralt i formidlingen av Vestfolds vikingtid, og ligger ved Borreparken, et fantastisk kulturlandskap med mange storhauger fra yngre jernalder. Det er også påvist to store hallbygninger ved hjelp av georadar og magnetometer.

Fredag ordnet Kulturarv en avtale på Riksantikvarens kontor på Slottsfjellmuseet i Tønsberg, der Espen og Hans Gunnar fikk anledning til å se gjennom tegningsarkivet for å titte på dokumentasjon av middelaldersko fra utgravningene i Tønsberg. Et fantastisk materiale, som de gleder seg til å arbeide mer med. De gjorde noen spennende observasjoner, og fikk en del interessante ideer. Det kommer til å gå en del i middelaldersko i tiden fremover, for å si det slik.

Lørdag og søndag holdt Hans Gunnar og Espen kurs i å lage vikingtidssko i Eikthyrnirs lokaler (Hans Gunnars verksted) i Stokke. Hovedvekten ble lagt på skoene fra Osebergfunnet. For anledningen hadde Espen laget en kopi av det ene skoparet (nr. 172) fra Oseberg. De er ganske forskjellige til å tilhøre samme par, som bl.a. kan skyldes at kvinnen som bar dem hadde deformerte føtter. Les mer om dem i Charlotte Blindheims artikkel i Viking 1959. For Espen var det et poeng at de skulle lages som originalene, uten å gjøre dem like. Kulturarv kjøpte skoene etter kurset.

Besøket var et ledd i Vestfolds fylkeskommunes vikingtidssatsing, og var også nyhetssak på Kulturarvs nyhetsside, med et pent portrett av skomakerduoen. Det ligger også noen bilder fra kurset på Eiktyrnirs Facebook-side.

English text below pictures

Thursday 10th – Sunday 13th of March Espen travelled to Vestfold, at the invitation of the Heritage section in Vestfold County. He had several different errands, which all had something to do with historic shoe making. Moreover, it was a nice opportunity to visit and work a little with Espen’s friend Hans Gunnar Pedersen, who also makes Viking Age and Medieval shoes. Inspiring and invigorating days!

Thursday evening Espen held a lecture at Midgard Historical Centre Borre on «Ancient shoes, with emphasis on the Viking era», in front of an attentive audience with great interest to the Viking era. The museum is located close to Borre Park, a fantastic landscape with many large grave mounds from the late Iron Age (which also includes the Viking era in Norway). Two large hall buildings have also been detected at the site using GPR and magnetometer.

Friday our contact in the Heritage section arranged for Espen and Hans Gunnar to see through archive drawings of Medieval shoes from excavations in Tønsberg. A wonderful material, which they look forward to look more into. They made some intriguing observations, and got some interesting ideas.

Saturday and Sunday Hans Gunnar and Espen held courses in making Viking Shoes in Eikthyrnir’s (Hans Gunnar’s firm) workshop in Stokke. Emphasis was placed on the shoes from the Oseberg find. For the occasion Espen made a copy of one pair of shoes (no. 172) from Oseberg. They are quite different to belong to the same pair, which may be due to the fact that woman who wore them had deformed feet. Read more about them in Charlotte Blindheim article in Viking 1959 (Norwegian only). They are also mentioned in Margrethe Hald’s book «Primitive Shoes» (1972). For Espen it was a point to make the shoes close to the originals, without making them equal. The Heritage section bought the shoes.

The visit was part of Vestfold County’s Viking initiative. On the Heritage section’s news site there is a nice portrait of shoemaker duo. There are also some pictures from the course on Eiktyrnir’s Facebook page.