Våren er over oss, og årets første tidsreise er allerede unnagjort. Sist søndag var det Jernalder- og mellomalderdag på Hordamuseet. For publikum består arrangementet av fem timer med full rulle, men for oss og en rekke andre, både museumsansatte og frivillige, har det selvsagt vært mange forberedelser. Det har blitt sydd, snekret, ordnet og skaffet saker og ting i dagevis.

På lørdag var mange fra Bjørgvin Handverkslag samlet for foredrag, diskusjon og forberedelser til søndagens blestring. Jens Jørgen Olesen fra Heltborg Museum i Danmark delte raust sin solide erfaring med eksperimentell jernfremstilling. Selv om en del i laget etter hvert begynner å bli ganske drevne selv, er det bra med litt ekstra påfyll. Flere andre fra laget var i gang med andre gjøremål. Både brygging, dreiing, bueverksted, diverse tekstilarbeid mm. skulle forberedes. Selv brukte vi dagen til å sy ferdig klær, forberede plantefarging og matlaging, og Espen måtte som vanlig smøre oppunder 30 par med sko med lærfett.

Været på selve arrangementsdagen ble ganske fint, til tross for nokså dystre værmeldinger tidligere i uken. Riktig nok var det et par mindre regn- og haglbyger, men også lengre perioder med solskinn. Arrangementet trakk i overkant av 700 besøkende. Bymuseet har også lagt ut bilder på Facebook og videoer på Instagram.com/bymuseetibergen.

Jernalder- og mellomalderdagen er et av de største familiearrangmentene på Hordamuseet, og mange av de ansatte fra hele Bymuseet var i sving denne dagen for å tilby publikum et mengde kjekke aktiviteter og opplevelser. Det var mulighet for å lage runepinner, bake kjeks, prøve seg på båtklinking, en jernalderteknikk som fortsatt brukes av tradisjonsbåtbyggere. Publikum fikk også være med å lage mast til en av båtene til museet. I tillegg var det mange i sving i kafeen for servere både store og små.

De  frivillige har mye av æren for at arrangementet er så bra og innholdsrikt. Bjørgvin Handverkslag hadde som vanlig et stort mannskap i sving, og satte sitt tydelige preg på arrangementet. De la stor vekt på jernutvinning og smiing. En stor samling publikum fikk med seg det øyeblikket da man åpnet blesterovnen for å ta ut ca 2 kg jern. En gruppe brygget øl ved hjelp av kokstein. Ølbrygging er virkelig i skuddet for tiden, og dette var helt klart et populært innslag. Flere av kvinnene i håndverkslaget demonstrerte tekstilhåndverk, og hadde også et lite snorverksted for barn. Dreiebenken var også populær, og mange av publikum, både store og små, fikk prøve. Det ble også vist frem piler og buer, og fortalt om produksjon og bruk av pil og bue i jernalderen og middelalderen. Kongshirden 1260 hadde flere mindre kampoppvisninger og opptrinn, i tillegg til en utstilling der publikum kunne få se på og prøve både hjelmer og våpen. Bjørgvin Marknad stilte også med en del folk, bl.a. en gruppe som spilte og sang.

Hele Fortidsfamilien var selvsagt  i sving på søndagens arrangement. Espens kanskje viktigste oppgave var å finne frem klær, sko og utstyr til deltagere som ikke har det selv. Selv med flere nye par sko og kjorter, var det ikke mer enn akkurat nok. Det betyr selvsagt at det må lages enda flere draktdeler til neste år. Deretter hadde han en omvisning på fortidsminnene fra jernalderen, var avløser for bueskytterne, i tillegg til at han spradet litt omkring for å se på arrangementet. Lena kokte som vanlig grøt og stuing i leirkar, slik at besøkende kunne se hvordan man laget mat i jernalderen. I tillegg farget hun et stykke ulltøy med gullris, ved hjelp av kokstein i en trestamp. Mange kom også for å varme seg ved bålet. Oline stod hele dagen med bueskyting, og passet på både barn og foreldre. Malvin hogget litt ved med sin nye vikingøks, avløste litt på pil og bue, og både han og Sigvald løp omkring i sine jernalderhatter.

English version:
The spring is upon us, and our first time travel this year is already behind us. Last Sunday was the annual Iron Age and Medieval Day at Hordamuseet (The museum where Espen work). For the visitors the event is five hours long, but for us and several more, both museum staff and volunteers, there has been many hours of preparations. It has been stitched, crafted, arranged, run errands etc. for days.

On Saturday there were lectures, discussions and preparations for Sunday’s Iron production. Jens Jørgen Olesen from Heltborg Museum in Denmark shared generously his solid experience with experimental iron working. Several others started preparing tasks like brewing, lathe turning, bow workshop, various textile work and more. We ourselves used the day to finish some new clothes, prepare dyeing and cooking, and as always Espen had to grease about 30 pairs of shoes.

The weather on the day of the event was quite fine, despite fairly gloomy weather forecast earlier in the week. Sure enough there were a few periodes with rain and hail, but also long periods of sunshine. A litle over 700 people came to visit. The Bergen City Museum also published some pictures on Facebook and videos on Instagram.

The Iron Age and Medieval Day is one of the biggest family events at the museum, and many of the staff at the Bergen City Museum was at work that day, to offer the public a quantity of nice activities and experiences. It was possible to decorate wooden sticks with runes, bake cookies on open fire, and try clinker building, an Iron Age technology still in use by boat builders. The audience also helped making a mast for one of the boats at the museum. In addition, there were many people at work in the café.

The volunteers have a lot of credit for the quality and scale of the event. Bjørgvin Handverkslag (a group interested in old crafts and experimental archaeology) as usual had a great crew in action, and put their mark on the event. They had a great emphasiz on iron extraction and forging. A large audience gathered for the big moment when they opened the furnace to take out about 2 kg of iron. A group was brewing beer using hot rocks. Home brewing is high fashion these days, and this was clearly a popular element. Several of the women in the crafts group demonstrated textile crafts, and also had a small ribbon workshop for children. The lathe was also popular, and many of the audience, both grownups and children, got to try. There was also a small display of arrows and bows, telling about the production and use of bow and arrow in the Iron Age and Medieval times. Kongshirden 1260 (a Medieval fighter group) performed several minor battle demonstrations and other scenes, in addition to an exhibition where the visitors could see and try both helmets and weapons. Bjørgvin Marknad (members of the local Viking and Medieval market group) were also present, including a group which played and sang.

The whole Past Time Family was busy during the Sunday’s event. Espen’s perhaps most important task was to hand out clothes, shoes and equipment to participants. Even with several new pairs of shoes and garments, it was not more than just enough. It obviously means that we need to make even more costume parts for next year. He then had a guided tour on the historical monuments from the Iron Age, instructed some archery, in addition to taking av few short walks to watch the event. Lena as usual cooked porridge and stew in pottery, so that visitors could see how they cooked food in the Iron Age, and even taste the result. In addition she dyed a piece of woolen cloth with goldenrod, using hot stones in a wooden tub. Many visitors also came to warm themselves by the fire. Oline stood all day with archery, and looked after both children and parents. Malvin chopped some wood with his new viking axe, did some workshifts at bow and arrow, and both he and Sigvald ran around in their cute Iron Age hats.