Like før påske dro vi til Granberg Garveri for å handle skinn til drakter til Steinalder- og bronsealderdagen på Hordamuseet. Målsetningen var å komme i gang med å sy i løpet av påsken. Lena er godt i gang med en kjortel til en stor mann, og skal deretter lage hoser. Vi ønsker at flest mulig, både ansatte og frivillige skal gå i drakter, og vil gjøre vårt til at det blir et bra utvalg.

Espen hadde mye annet å gjøre i påsken, og kunne ikke lage noe så stort og tidkrevende. Han valgte å lage en kjortel passende til et barn i 10-12 årsalderen. De museumsansattes unger og andre barn er medhjelpere på arrangementet, og det begynner å bli en overvekt av litt eldre barn. Det medfører at garderoben må oppdateres. I år blir det nok vår egen Malvin som får bære plagget, siden vi har brukt ham som prøvedukke. Kjortelen er også tiltenkt brukt i skoleformidlingen, der formidlerne på museet kler opp besøkende barn i historiske drakter.

Vi vet jo ikke helt hvordan en steinalderkjortel så ut. Det var bare filler igjen av den ismannen Ötzi bar, og andre fins ikke. Hovedfokus har lagt på maksimal utnyttelse av skinnene og en enklest mulig form. Nederkanten har fått beholde sitt opprinnelige, grovt tilskårne preg. Vi har også valgt å ha kjortlene nokså lange, dels fordi de da skjuler skrittet (og moderne underklær), og dels fordi man da slipper å bli kald nedentil. Halsen er skåret tett, og har splitt som kan lukkes med lisser. Ermeåpningen og halsen er forsterket med kanting. Nå gjenstår bare eventuell dekor.

Just before Easter we went to Granberg tannery to buy hides for outfits to the Stone Age and Bronze Age Day at Hordamuseet. The aim was to start sewing during Easter. Lena is well underway with a tunic for a large man, and will afterwards make matching hoses. We want as many people as possible, both staff and volunteers to dress up.

Espen had a lot else to do this Easter, and could not make something that big and time consuming. He chose to make a shirt suitable for a child about 10-12 years old. The museum employees´ kids and other children helps out at the event, and the children are getting older. This means that the wardrobe needs updating. This year it will probably be our own Malvin who gets to wear the garment, since we have used his measures. The tunic is also intended to be used during school visits, where the museum staff dress up visitng children in historical outfits.

We do not know exactly how Stone Age clothes looked. Ötzi the Iceman´s shirt is a pile of rags, and there is nothing else known. Our main focus has been on maximum utilization of the hides and the simplest form possible. We have kept the rough touch of the bottom edge. The tunic is made fairly long, partly to hide the crotch (and modern underwear), and partly because of the draught. The neck has a split that can be closed with laces. Sleeves and neck is reinforced with edging.