Helgen 30.01-01.02 arrangerte Bymuseet i Bergen og Bergenhusdagene en workshop for å lage middelalderdrakter. Stedet var som seg hør og bør Bryggens Museum, det middelalderarkeologiske museet i Bergen. Lederne for workshopen var Hilde Petersen Nyløkken, som er herreskredder og tilskjærer for Den Norske Opera, og Fortidsfamiliens Espen, som i denne sammenhengen var museets representant. Lena var en av 29 deltagere på workshopen.

Deltagerne på workshopen kunne enten sy middelalderplagg til seg selv eller til Bergenhusdagene. Bymuseet ønsker å legge til rette for at middelalderfestivalen har et godt utvalg av drakter til både ansatte og frivillige, dessuten å inspirere middelalderinteresserte til å lage seg drakter til bruk på Bergenhusdagene og i andre sammenhenger. Hordamuseet arrangerer f.eks. Jernalder- og mellomalderdagen, og Bjørgvin Marknad er et kombinert viking- og middelaldermarked, selv om vikingtiden dominerer.

Lena, som har middelalderdrakt fra før, konsentrerte seg om å lage tilbehør for å komplettere drakten. Hun laget bl.a. to enkle forklær i lin. Det ligger mye arbeid bak middelalderdrakter, og stoffene er som regel ganske kostbare, så det er viktig å ta godt vare på draktene når man driver med aktiviteter som kan skitne dem til. Når løsningen til og med er historisk korrekt, og ses på flere avbildninger fra middelalderen, er det en vinn vinn-situasjon. Middelalderforklær har ofte en trekantet avslutning, som er festet til drakten med en nål, spenne eller knapp. Lena lot seg inspirere av bloggen Post-medeltida stress. I tillegg laget hun et ekstra hodeplagg, et slør til hodelinet. En historisk drakt blir egentlig aldri korrekt eller fullstendig uten hodeplagg, og har man en moderne frisyre (noe Lena vel å merke ikke har) er det lett å skjule denne. To fluer i en smekk.

Espen hadde sin fulle hyre med å være med på å styre og organisere workshopen, og laget ingen ting. Det var ganske merkelig for ham å være omgitt av mengder av håndarbeidende mennesker en hel helg, uten selv å lage noe.

Se flere bilder på / More pictures at: Bergenhusdagene på Facebook

The weekend 30.01-01.02 the Bergen City Museum and the Bergenhus days arranged a workshop to create Medieval costumes. The place was as befits Bryggen Museum, the Medieval archaeological museum in Bergen. The Leaders of the workshop was Hilde Petersen Nyløkken, who is a tailor at the Norwegian Opera and Espen from the Past Time Family, in this context as the museum’s representative. Lena was one of 29 participants of the workshop.

The participants could either sew medieval garments for themselves or for the Bergenhus Days, the Medieval festival in Bergen. The Bergen City Museum want to facilitate that the festival has a good selection of costumes for both staff and volunteers, and moreover inspire medieval enthusiasts to make their own costumes for use at the Bergenhus days as well as other occasions, as the Iron Age and Medieval Days at Hordamuseet, and Bjørgvin Marknad, which is a combined Viking and Medieval market.

Lena, who already has a medieval costume, concentrated on creating accessories to complement her outfit. First she made two simple aprons in linen. It takes a lot of work making medieval costumes, and the textiles are usually quite expencive, so it is important to take good care of them when performing activities that might spoil them. When the solution is addition is a historically accurate one, documentd on several medieval depictions, it is a win win situation. Medieval aprons often has a triangular end, which is attached to the dress (or other garment) with a pin or button. Lena was inspired by this blog. In addition, she made an extra headgear, a veil for her head linen. A historical costume will never be accurate or complete without headgear, and if one has a modern hairstyle (Lena has not) it is easy to hide this. Two birds with one stone.

Espen had his hands full with managing and organizing the workshop, and hence made nothing. It was quite strange for him to be surrounded by crowds of crafting people for a whole weekend without even sewing a single stitch.