Nå nærmer det seg Førjulsdag på Hordmuseet, og Fortidsfamilien skal selvfølgelig være med. Til arrangementet ble Lena bedt om å bistå med å passe gruen i ett av de gamle husene, steike krumkaker i gammeldags jern over åpen ild, og dessuten være med å glassere epler. Dette er en jobb som definitivt krever et forkle.

Vi har et flott forkle som Lena og Oline har byttet litt på å bruke, og noen ganger har Lena har lånte et annet pent forkle av museet, men her trengs det noe hverdagslig og robust, som tåler en støyt og som vi ikke trenger å være redd for. For en stund tilbake kom vi over et fint, kraftig stoff som hele tiden har vært tenkt som nettopp forkle. Faktisk laget Karianne seg forkle av dette da hun jobbet som omvisende gardkjerring på Hordamuseet i sommer.

Lena har sett både på Karianne sitt forkle, og dessuten et nydelig forkle som Randi Stoltz har laget til en draktkopi fra begynnelsen av 1800-tallet. Lena satte i gang uten mønster eller oppskrift, men med disse to forklærne som forbilder. Siden dette er «gamle dager» slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, har hun tillatt seg å bruke symaskin, som var oppfunnet  på den tiden. Vår er riktignok ikke sveivesymaskin, men en ganske enkel og alminnelig moderne symaskin.

Det gikk riktig raskt, forkleet var klippet hin dagen, men hun fant verken hvit sytråd eller maskinspole i farten, så prosjektet ble utsatt til søndags formiddag. Vi har hatt langhelg, siden det var planleggingsdag i grunnskolen på fredag, og vi hadde påskudd og mulighet til å avspasere. Dermed fikk vi gjort mye både i og utenfor huset, samt en rekke ærend som ellers er vanskelig å finne tid til i en travel hverdag. Så da søndagen kom, var vi klare for å ta fatt på håndarbeid og håndverk. Det var jammen deilig å komme i gang, og attpåtil få ferdig et prosjekt. Fiks ferdig forkle, og klar for å være gammeldags bakstekone!

Early in december Hordamuseet (The museum where Espen work) has an annual family event before Christmas, and The Past Time Family allways take part in this happening. Lena has been asked to assist in monitoring the fire in one of the old houses, frying waffles in an old-fashioned iron over the open fire, and contribute to make glazed apples. This is a job that definitely requires an apron.

We have a lovely apron that both Lena and Oline has used on several occations, and sometimes Lena has borrowed another neat apron from the museum. This time however, Lena needs a robust everyday apron, that can take a beating and which we don’t need to worry about. A while back we came across a nice, heavy fabric which we immediately thought would be suitable for an apron. Karianne actually made an apron of this fabric when she worked as farm wife /guide on Hordamuseet this summer.

Lena has had a look on both Karianne’s apron and a lovely replica of an early 1800s apron that Randi Stoltz made. Lena started without pattern or recipe, but with these two aprons as models. Since this is ment for the «old days», somewhere in the late 1800s or early 1900s, she was permitted to use the sewing machine, which was well in use at the time.

It went right quickly, the apron was cut the other day, but she found neither white sewing thread nor bobbin, so the project was postponed until Sunday morning. We have had a long weekend, since it was planning day in primary school on Friday, and we had an excuse and the opportunity to take time off. We got a lot of work done both inside and outside the house, as well as numerous errands that otherwise are difficult to find time for in your busy day. So when Sunday came, we were ready to embark on needlework and crafts. It sure was great to get started with, and even finish a project. All set and ready to be old-fashioned baking wife!