Forrige helg, 6. og 7. september, ble tilbrakt i middelalderen, nærmere bestemt på Bergenhusdagene på Bergenhus Festning. Hele fortidsfamilien var med, både store og små. Espen deltok både på arrangørsiden og som medlem av Bjørgvin Handverkslag. Det ble selvsagt et gjensyn med valslyngen «Magnus»,som Handversklaget bygget i fjor. Det ble skutt fire-fem runder med kålhoder to ganger for dagen. I år hadde Handverkslaget dessuten utvidet sin artillerioppvisning med et påfølgende pilregn fra langbueskytterne i laget. Guttene våre tok seg av den gamle miniatyrtrebucheten, og lot små tilskuere få prøve den før og etter skytedemonstrasjonene. Oline jobbet for Bymuseet begge dagene, den første på bueskyting og den andre på barneverkstedet. Lena gikk som vanlig rundt og pratet med folk og tok bilder, og avløste guttene med den lille kastemaskinen.

Guttene hadde de nye klærne på, men det var som regel for varmt for kappene og hettene på dagtid, og været var stort sett pent. Mye arbeid for plagg som nesten ikke ble brukt, men likevel alltid greit å være på den sikre siden. Lena fikk i hvert fall tatt i bruk den nye, blå underserken, og på kveldstid tok hun på seg Olines tykke kappe, som ellers ville forblitt ubenyttet i år også. Espen labbet rundt som stridsmann på dagtid. Tøft, men både ukomfortabelt, tungt og varmt. På lørdagskvelden gikk han derfor med et av de andre middelalderantrekkene sine.

Vi hadde selvsagt med oss teltet, slik vi har gjort de siste årene, og vi voksne overnattet fra lørdag til søndag, mens ungene var hos farmoren. Handverkslaget hadde tre telt etter hverandre, langt på vei en liten leir. Det vil vi prøve å gjøre mer utav i årene som kommer. Noen av oss hadde også småting for salg, og Ivar Malde fra Kviljo Buemakeri hadde dessuten sitt utsalg fra et av teltene til laget.

I år hadde Bergenhusdagene kjøpt inn et digert restauranttelt, og serverte middelalderinspirert mat av høy kvalitet. Teltet ble også brukt til servering og oppholdsrom på kveldstid. Det var kjekt å sitte til langt ut i de små timer sammen med både venner, kolleger, middelalderentusiaster og tilfeldige forbipasserende, og prate i skinnet fra bålkorger og lykter, tidvis med regnet trommende på duken.

 

Last weekend, the 6th and 7th of September, was spent in the Middle Ages, specifically the Bergenshus Days at Bergenhus Fortress. The whole family, both big and small, particiated. Espen attended both as one of the organizers as well as a member of Bjørgvin Handicraft Group (Bjørgvin Handverkslag). The traction trebuchet «Magnus», which the Handicraft group built last year, was reassembled. We shot four to five rounds of cabbages twice a day. This year the group also expanded its artillery demonstration with a subsequent arrow rain from long bow archers. Our boys took care of the old miniature trebuchet, and let other children try it before and after throwing demonstrations with the big one. Oline worked for the City Museum both days, the first day as an archery instructor and the next in the children´s workshop. As usual Lena walked around and talked to people and took pictures, and helped the boys with the little trebuchet.

The boys had their new clothes on, but it was mostly too hot for mantles and hoods during the day, as the weather was quite nice. Once again we have done much work making clothing that almost were not used, but it is always best to be on the safe side. Lena got to wear her new blue underdress, and in the evening she put on Oline´s thick cloak, that would otherwise have remained unused this year too. Espen walked around as a soldier during the day. Tough, but both uncomfortable, heavy and hot. On Saturday evening he therefore used one of his other Medieval outfits.

We had, of course, brougth our tent, as we have done in recent years, and us adults stayed from Saturday to Sunday, while the kids went to their grandmother to sleep. Børgvin Handicraft Group had three tents in a row, as a small camp. We will try to do more out of this in the coming years. Some of us also had small items for sale, and Ivar Malde from Kviljo Bowyers also had a sale stand from one of the group´s tents.

This year the Bergenshus Days bought a huge restaurant tent, and served medieval inspired food of high quality. The tent was also used for dining and gathering in the evenings. It was nice to sit there into the small hours with both friends, colleagues, medieval enthusiasts and casual passers-by and chat in the glow of fire baskets and lanterns, sometimes with the rain drumming on the tent cloth.