Etter Torgdagen sist lørdag, gikk turen til fjellet og stølen på søndagen, denne gangen som som budeie og meierist. Hordamuseet arrangerte sin årlige Fanafjellsdag på museets stølsavdeling.  Espen sin oppgave var som vanlig å sveive trofast på gamle Alfa Laval, en over 100 år gammel melkeseperator. Separatorer fra før 1930-tallet hadde ikke lufttett sentrifuge, slik at store deler av skummetmelken blir verdens mest vidunderlige melkeskum. Konsistensen og smaken er vanskelig å beskrivels, men de fleste som var innom var enige om at det smaker og oppleves som noe i retning av lunken softis. Hvert år etterlyser flere av publikum en espressomaskin i stølsbuen, for å utnytte skummet, men siden det verken er strøm eller vedovn i buen, er vi like langt. Kanskje vi får snike med oss noe espresso på termos neste år 😉

Lena budeie holdt til i samme bu som Espen, og skulle i år kinne smør. Det har hun vært med på flere ganger, men det er egentlig første gang hun skulle ha ansvar for hele prosessen, dvs. også selve sveivingen. Normalt pleier det å ta ca en halvtime til tre kvarter å kinne 2,5 kg seterrømme til smør. Om det var temperaturen, luftfuktigheten eller Lena sin sveivetakt og tempo som gjorde det vites ikke, men denne dagen tok det bare i overkant av tjue minutter hver gang, alle de fem rundene vi laget med smør. Publikum som kom innom fikk også hjelpe til og sveive kinnen. Kjekt for barna og god hjelp for budeien, siden det var litt monotont å sveive selv om det gikk relativt raskt.

Vi fikk bare godord for både melk og smør fra publikum som smakte på. En smørklatt på flatbrød falt i smak, og vi hadde rikelig , siden det dessverre var litt skrint med folk i forhold til det som det pleier å  være. Denne helgen var det Voss Cup, en gigantisk fotballmønstring for små ivrige fotballspillere på Vestlandet, og svært mange familier som ellers ville vært på museets familiearrangement reiste dit. Innad i Fortidsfamilien hadde vi også en slik diskusjon, siden Malvins fotballag skulle være med. Han fikk muligheten til å dra med en kamerat og familien, men han ville for alt i verden ikke gå glipp av melkeskummet på Fanafjellet, siden dette er hans favorittarrangement, bl.a. på grunn av skummet.

Vår jente, Oline, var fortsatt på leir denne søndagen, så Fortidsfamilien var egentlig et barn i manko, men så fikk selskap av en liten gutt til, en kompis av minstegutten. Han fikk lånt seg en busserull og stilte flott og stilig i knebukse og rett «gamledagerantrekk». Det er kjekt når det er flere barn i slike gammeldagse klær som er med å gi publikum en tidsfølelse når de springer rundt, eller jobber med sitt. Malvin hadde ansvar for en av postene, og de to minste guttene skulle hjelpe ham. Oppgaven var å vise hvordan en vasker klær i stamp og på vaskebrett, eller med banketre. Dette var en oppgave de tok alvorlig, og de viste barna som ville hvordan de skulle gjøre det. De lot også publikum få prøve seg å bære vann i sinkbøtter med åk over skuldrene. Vannposten og vaskestedet er et populært sted, for alle barn liker jo å sutle med vann, og baljene og vaskebrettet får alltid folk til å mimre og fortelle om sine egne opplevelser med tilsvarende.

Vi hadde en fantastisk helg i Gamle dager, og følte oss heller ikke helt ferdig og klare til å dra hjem på en så flott dag. Turen gikk derfor fra Fanefjellet ned til fjorden og vårt kjære museum, hvor Espen fikk gjort en del forberedelser for hundrevis av skoleelever som skulle besøke ham dagen etter, og de tre guttene vi hadde med oss fikk tatt seg en velfortjent dukkert i sjøen.

Vi tre voksne fikk etterhvert virkelig slappet av og kost oss og nøt resten av dagen i  langdrag.  Meierist og budeie var slitne, men svært glade og fornøyde med helgens innsats i Gamle Dager fra fjord til fjell!

After last Saturday’s Time travel to the annual Fish Market Day in Bergen, our Sunday’s trip went to the the mountain and pasture, to work with milk.

Hordamuseet held its annual Fanafjellsdag at the museum’s pasture department. Espen was as allways busy making cream with the 100-year-old Alfa Laval milk separator. Before the 1930s separators were not airtight, so that the skimmed milk becomes fluffy, wonderful milk foam. It’s hard to describe, but most people who visited us agreed that it tastes and felt as something along the lines of warm soft ice cream. Every year we miss an espresso machine, but since we are in the old days and there is neither electricity or heat in the house, it would not matter. Maybe we sneak along some espresso in a thermos next year 😉

Lena was also based in the same small house as Espen, as a milkmaid to churn butter. She has done it several times, but it’s really the first time she would be in charge of the whole process. Normally, it tends to take between half an hour to 45 minutes to churn 2.5 kg sour cream into butter, but this time it only took some twenty minutes, all five rounds. It is not known whether it was the temperature, the humidity or Lena’s pace and tempo of winding that made the differen. The people who came around also got to help us churning butter, and it was fun for both kids and good help for the milkmaid, since it was a bit monotonous to crank, even though it went relatively quickly.

Our girl Oline was at a youth camp this Sunday, so the Past Times Family was a child in shortage, but we were joined by a good friend of our youngest boy. He borrowed a blouse and was stylish in breeches and «old days outfit». Having children in old fashioned clothes running around or working and playing adds flavor to the event. Malvin was in fact in charge of one of the activities, and the two youngest boys helped him. This was a task they took seriously. They showed how to wash clothes in the tub and washboard, and let other children try if they liked. They also let the audience try to carry water in zinc buckets with a yoke over the shoulders. The Water Post and washing place is allways a popular place, since all children like to play with water. The tub and washboard always get elder people to go down memory lane, tell and share their own experiences.

We had a wonderful weekend in The Good Old Days, but we did not feel completely finished and ready to go home on such a nice day. The trip went from Fana Mountain down to the fjord and our beloved museum, where Espen had to make some preparations for hundreds of schoolchildren who were visiting him the day after, and the three boys got to take a well-deserved dip in the sea.

We three parents relaxed and really enjoyed ourselves the rest of the day. The milkmaid and husband was tired, but very happy and satisfied with the weekend’s efforts in Old Days from the fjord to the mountain!