Forrige helg, 30. mai-1. juni, arrangerte Bjørgvin Marknad sitt årlige vikingtids- og middelaldermarked på Hordamuseet. Det var strålende sol og sommerhete hele helgen, og fantastisk stemning, med masser av publikum på jakt etter historisk sus, spennende opplevelser og håndverksprodukter. Fortidsfamilien deltok som vanlig, ikke fordi markedet holdes på Espens arbeidsplass, men fordi det er så hyggelig å få lov til å være med. Markedet arrangeres helt og holdent av de frivillige i Bjørgvin Marknad, mens museet bare låner ut området. Dette er faktisk det eneste museumsarrangementet som Espen deltar på der han ikke er på jobb, og ikke trenger å ta del i verken forberedelser, organisering eller gjennomføring. Han nyter å bare være Espen Skomaker en hel helg til endes. Også resten av familien hadde håndarbeid de kunne drive med. Lena laget noen småting i skinn, og både hun og ungene slindret bånd. Det er trivelig å ha noe å gjøre på, som man også kan formidle til publikum.

I boden hadde vi et utvalg vikingtids- og middelaldersko, nålebundne sokker og votter i villsau- og spelsaugarn, samt noen skinnvesker og -punger og diverse andre småsaker for salg. Ungene opprettet sin egen lille salgsplass ved veikanten, der de solgte slindrete bånd for å få noen flere småpenger å rutte med. Både store og små fortidsfamiliemedlemmer fikk vandret tilstrekkelig omkring for å titte på vareutvalget og supplere utstyret, samt kjøpe noen mer eller mindre nødvendige godbiter her og der.

Flere gode venner fra Bjørgvin Handverkslag holdt også til omkring teltet vårt, ikke minst Stig, som vi alltid deler salgsdisk med, samt Espens gode kolleger Ole Mikal og Karianne, som laget glassperler. Vikingtids- og middelaldermarkeder fortsetter også når publikum har gått hjem. Det var herlig å kunne kose seg rundt leirbålet med venner til langt ut i de små timer. Kun vi voksne overnattet, mens farmoren tok seg av fortidsbarna. Vi takker Bjørgvin Marknad for en super helg! Nok en gang!

Last weekend, 30th of May to 1st of June 1st, Bjørgvin Market organized their annual Viking Age and Medieval market at Hordamuseet. It was brilliant sunshine and summer heat throughout the weekend, a fantastic atmosphere, with plenty of audience in search of historical flavor, exciting adventures, and crafts. The Past Time Family attended as usual, not because the market is held at Espen’s workplace, but because it is so nice to be allowed to participate. The market is held entirely by volunteers from Bjørgvin Market, while the museum only lends out the area. This is actually the only museum event Espen is attending where he’s not at work, and don’t have to take part in either preparations, organizing and… eh…. work. He enjoys just being Espen Shoemaker the entire weekend to end. Also the rest of the family had handiwork they could carry on with. Lena made a few small things in leather, and both she and the kids made braids. It’s nice to have something to do, which at the same time is interesting for the audience.

In our market stand we had several types of Viking Age and Medieval shoes, needlebound socks and mittens in wool from the old norse sheep breeds, as well as some leather pouches and purses and various other small items for sale. The kids created their own small market stand on the grass by the roadside, where they sold braided laces to get a few more pennies to spend. Both large and small Past Time Family members got to walk around to glance at the range of products and supplement their equipments and buy some more or less useful tidbits here and there.

Several good friends from Bjørgvin Handicraft Group also hung to around our tent, not least Stig, as we always share sales stall with, and Espen’s good colleagues Ole Mikal and Karianne, who made glass beads. Viking Time and medieval markets continues even when the public has gone home. It was wonderful to be able to enjoy ourselves around the campfire with friends into the late hours. Only us adults stayed while the grandmother took care of the children. We thank Bjørgvin Market for a super weekend! Again!