Den enkle, røde kjortelen Espen pleier å bruke når han reiser til vikingtiden har krympet gradvis etter mye bruk og vask (inkludert én gang på for høy temperatur), og har etter hvert blitt for kort. Ermene har krøpet sakte, men sikkert forbi håndleddene, og den har blitt så kort at den ikke lenger rekker forbi skrittet. Han skulle hatt seg en ny for lenge siden, men det er ikke bare bare å komme i gang med det. Det er alltid så mange andre prosjekter på gang. Dessuten har den vært komfortabel å gå med, og har vært med på mye gjennom årene. I fjor utsatte Espen problemet ved å lage en kjortel fra tidlig middelalder, som han kunne bruke å Bjørgvin Marknad (som tar for seg både vikingtid og middelalder), men denne henger nå på en utstillingsdukke å Voss. I år var det derfor uunngåelig med en fornying.

For to helger siden fikk Espen endelig ut fingeren. Egentlig hadde han tenkt å lage noe tilsvarende til den gamle, med enkelt snitt og  uten for mange detaljer. Imidlertid fikk han vite at han ville trenge en staselig kjortel fra midten av 1000-tallet til et fotooppdrag i en ikke så altfor fjern fremtid. Det måtte bli noe i retning av dem man ser på Bayeuxteppet og andre samtidige illustrasjoner, ikke minst et bilde som viser vikingkongen Knut den Store: Knelang, med lange, trange armer og kiler i sider, front og bakstykke, med dekorative forsterkninger omkring åpningene.

Vi har heldigvis en del stoff og annet materiale liggende i påvente av nettopp slike plutselige innfall. Valget falt på et litt grovt, men pent kypertvevd stoff. Espen liker at det er tydelig vevstruktur, og særlig på så alderdommelige plagg. Espen har sydde litt nesten hver eneste kveld hele den første uken for å sette sammen delene. Som vanlig har han holdt seg utelukkende til håndsøm. Det trente øyet kan fint se godt forskjell på håndsydde og maskinsydde plagg. Ikke minst nedlegging av sømmer, særlig i kilene, kan man ikke gjøre tilfredsstillende på maskin.

Forrige helg var det tid for farging, siden stoffet vi valgte var hvitt. Jada, det ble krapprødt igjen – Espens favorittfarge på historiske plagg – med okergul fra trollhegg til stykkene omkring åningene. Deretter har det gått med ikke så reint få timer til å sy på detaljene omkring hals, ermer og nedkant, for ikke å si fire rader med prikksøm, og deretter to rader med rød prydsøm for å balansere alt det gule.

Da har Espen endelig fått seg ny vikingtidskjortel, attpåtil en riktig staselig en, og det i god tid før høysesongen. Den har imidlertid noen begrensninger, ettersom den selvsagt bare passer for slutten av vikingtiden og tidlig middelalder, og kanskje er den litt vel fancy som arbeidsantrekk for Espen Skomaker.

 

 

 

The simple red tunic Espen tend to use when he is a Viking, have shrunk gradually after much use and washing (including once at high temperature), and has become much too short. The sleeves have crept slowly past the wrist, and it has become so short that it no longer reaches past the crotch. He should have made a new long ago, but it’s a fuzz getting started with it. There are always so many other projects going on. Moreover, the old one has been comfortable to wear and has a long history. Last year Espen delayed the problem by making a tunic from the early Middle Ages, which he could use at Bjørgvin Market (which deals with both Viking and Medieval times), but this is now hanging on a mannequin at a museum in Voss. This year a renewal of the Viking outfit was therefore inevitable.

Two weekends ago, Espen finally got started. Actually, he had intended to make something similar to the old, simple cut and without too many details. However, he was told that he would need a stately kirtle from the mid 11th Century for a photo assignment in the not too distant future. It had to be something along the lines of those seen on the Bayeux Tapestry and other contemporary illustrations, not least a picture showing the Viking King Cnut the Great: Knee length, with long, narrow arms, wedges in the sides, front and back, and with decorative reinforcements around the openings.

Fortunately, we keep a storage of fabric and other materials in anticipation of such sudden whims. The choice was a little rough, but good quality twill fabric. Espen prefers textiles with visible structure, particularly for ancient garments like this. Espen has stitched a ​​little almost every evening throughout the first week to put the pieces together. As usual, he has has only sewn by hand. The trained eye can easily see the difference between hand-made and machin -made garments.

Last weekend it was time for dyeing, since the fabric we chose was white. Sure, Espen chose madder red again – his favorite colour on historical garments – with ocher yellow from buckthorn on the pieces around the openings. Then it took quite a few hours to sew on the details of the neck, sleeves and hem, not to say four rows of dotted stitches, and then two rows of red embroidery to balance the yellow.

Then Espen finally got a new Viking kirtle, a right noble one, and finished well before the peak of the season. However, the kirtle has some limitations, since it is obviously only suitable for the end of the Viking Age and early Middle Ages, and perhaps a little too fancy as work attire for Espen when he works as a shoemaker.