Med unntak av når vi farger med rust, bruker vi stort sett narvsverte når vi skal farge skinn og lær. Dette er selvfølgelig en moderne måte, og kan godt kalles juks når man skal lage historiske ting, men det hender at vi velger enkle løsninger. Årsaken til dette er gjerne knapphet på tid, kombinert med mangel på kunnskap, ispedd frykt for å ødelegge råmaterialet eller de ferdige produktene. Likevel har vi bestemt oss for å begynne å eksperimentere en smule på den fronten også. Vi vet at krapp, som var vanlig å bruke til å farge klær, også ble brukt til å farge skinn og lær. Samme fremgangsmåte kan det imidlertid ikke ha vært. Skinn tåler ikke høye temperaturer. Vi har hørt at man må først må varme opp fargebadet for å trekke ut fargene, deretter legge skinnet oppi når badet er avkjølt, og la det ligge noen timer.

Espen la noe krapp i bløyt forleden dag, og la et ubehandlet belte oppi, for å se om det tok til seg noen farge. Selv etter flere dager, fikk det bare en svak farge. Det var i grunnen som forventet, selv om vannet var godt rødt. Han satte badet over varmen et par timer i løpet av forrige håndverkskveld i Snikkarbua (Espen er med i Bjørgvin Handverkslag, som møtes regelmessig i et av husene på Hordamuseet). Han hadde ikke verken tid eller lyst til å passe temperaturen, så den ble vesentlig høyere enn 70 grader, som er grensen for når man utløser det brune fargestoffet i krappen. Lavere enn denne temperaturen er det bare den røde fargen som kommer frem. Det spilte imidlertid ikke noen rolle her, der poenget utelukkende var å finne ut om man kan farge på dette viset.

Etter at blandingen ble lunken, tok Espen beltet og kveilet det oppi den brune suppen, lot det ligge til et par dager, og plukket opp igjen et nøttebrunt belte, ikke veldig sterkt i fargen, men likevel en betydelig endring i forhold til utgangspunktet. Ikke noe stort og viktig eksperiment, men vellykket nok ut fra den lille innsatsen som ble lagt i det. Beltet ble også mye finere. Neste gang får vi prøve å holde temperaturen under kontroll, slik at vi får rødt i stedet.

Except when we colour with rust, we mostly use modern leather dye when we colour skin and leather. This is of course a modern way, and might well be called cheating when making historical items, but sometimes we have to choose simple solutions. The reason for this is often a shortage of time, combined with a lack of knowledge, mixed with fear of destroying raw material or finished products. Nevertheless, we have decided to start experimenting with more authentic ways to colour leather. We know that madder, which was commonly used to dye textiles, also was used to colour leather. One can not however use the same procedure. Leather can not withstand high temperatures. We have heard that the colour bath first must be heated, to extract the colour, then the leather should be soaked into the bath after it has cooled, and then left in for a few hours.

Espen soaked some madder roots the other day, and put an untreated belt into the water as well, to see if it took some colour even at this stage. Even after several days, it received only a faint colour. It was basically as expected, although the water was quite red from the madder. He then took out the belt, and put the colour bath over the heat for a couple of hours during a one of the weekly crafts evenings for Bjørgvin Handverkslag at the museum. He had neither the time nor the inclination to monitor the temperature, so it was significantly higher than 70 degrees, which is the limit for when the brown dye in the madder is released. Lower than this temperature, only the red colour appears. This was, however, not very important in this case, where the point was solely to determine whether one can colour in this way or not.

After the mixture had cooled off, Espen took the belt and coiled it up in the brown soup, leaving it there a couple of days, and picked up a light nut brown belt. Not a big and important experiment , but successful concidering the small effort that was put into it. The belt was also much nicer. Next time we’ll try to keep the temperature under control, so we might get red instead.