De siste par-tre ukene har vært ganske produktive, men foruten det som er postet, har det har stort sett gått i lignende ting eller slikt som pleier å lage så og si hele tiden. Det har begrenset verdi å ta dette for seg i detalj her på bloggen, men en liten oppsamling kan kanskje gå? Noe av dette er postet på Instagram fortløpende (kommer også i margen på bloggen).

Espen har hatt to runder til med plantefarging av garn sammen med skoleelever fra Stend videregående skole, og farget med krapp, trollhegg, bjørk, pors og kjerringrokk, dessuten etterbeiset en del av garnet med jernvitriol. Forberedelsene har også lagt bånd på litt kveldstid hjemme, men det er jo bare kjekt. Garnet er slikt som vi har hatt liggende fra nålebindingskurs og andre prosjekter. Lærerne og elevene har fått med seg mesteparten, slik at de kan lage noe med det, f.eks. i nålebinding, som Espen tidligere har lært dem. Selv har vi mer enn nok garn liggende…

Espen har laget seg nok et belte, denne gangen noe enklere. Man skal jo ikke bare reise i tid, men også i sosiale lag, alt etter hvordan man kler seg, hvem man skal forestille og hva man skal formidle. Bronsespennen er dekorert med dyrehoder i Ringerikestil, dyrestilen fra første halvdel av 1000-tallet, og er ikke mer prangende enn at den sikkert passer bra for en vanlig mann, f.eks. en håndverker fra helt sist i vikingtiden. Espen kan til nøds bruke denne til den grå Moselundkjortelen han laget i fjor, som er datert 1050-1150, men det hadde selvsagt passet enda bedre med en spenne i Urnesstil, som hører til andre halvdel av 1000-tallet.

En skulderveske til har det også blitt, etter samme mal som den forrige, men denne gangen med en spenne på skulderreimen, slik at den kan reguleres (men ikke minst fordi skinnstykket ikke var langt nok til å lage reimen i ett).

Lena har gjort seg ferdig med broderiene på bringeduken hun lager til Oline, og er i ferd med å montere den. Hun har sydd inn en bit av en vevd løper vi arvet fra en gammeltante, akkurat som Lenas egen bringeduk rommet et stykke av et gammelt åkle. Det kommer selvsagt en oppdatering når bringeduken er ferdig.

Begge nålebinder også litt innimellom, som tidtrøyte på buss og foran Tv´en. Espen er akkurat ferdig med et par sokker i naturlig brunt villsaugarn, og i gang med et nytt. Lena tester ut pelssaugarnet til Hillesvåg ved å lage en lue, også den i brunt. Greie ting å ha i boden på viking- og middelaldermarkeder.

We have been quite productive the last two or three weeks, but besides what we have posted, we have mostly been making similar items to what we have written about, or stuff that we virtually make all the time. It has limited value to go into details about these things in the blogg, but here are some of them put together. Some pictures of these projects have been posted on Instagram continuously (the latest Instagram pictures are also shown in the right margin of the blog).

Espen has had two days with plant dyeing of yarn together with school pupils, using madder, buckthorn bark, birch leafs, track and horsetail, also using iron vitriol on some of the yarn. The preparations also demanded some evening hours at home, but that was just fun. The yarn was leftovers from needlebinding courses and other projects. The pupils and teachers got to keep it, so that they can make something from it, for example in needlebinding, which they have previously learned from Espen.

Espen has made ​​himself yet another belt, this time a bit simpler. One does not only travel in time, but also to different social strata, depending on how one dress, who one is supposed to be and what story which is to be told. The bronze buckle is decorated with animal heads in Ringerike style, an animal style from the early 11th Century, and is no more flashy than could be expected for a common man, for example a craftsman from the end of the Viking Age. It can in theory be used for the gray Moselund kirtle Espen made ​​last year, which is dated 1050-1150, but a buckle in Urnes style, which belongs to the second half of the 11th Century, would be more ideal.

Another shoulder bag, in the same style as the previous one, has also seen the light. This one has got a buckle on the shoulder strap, so it can be adjusted (but not least because the leather piece was not long enough to make the strap in one piece) .

Lena had finished the embroidery on the breast cloth (part of a folk costume) she makes for Oline, and is about to assemble it. She has put a piece of a woven table cloth inside it, an heirloom from an old aunt, just like Lena’s own breast cloth has a piece of an old tapestry inside. There will of course be an update when the cloth is finished.

Both Lena and Espen occasionally do some needlebinding, as pastime on the bus and when wathing TV. Espen just finished a pair of socks in natural brown «wild» sheep yarn (old Norwegian sheep breed), and has started making another. Lena is binding a hat, to test out Hillesvåg’s pelt sheep yarn, also in brown. Nice things to bring with us to Viking and Medieval markets.