Espen har blitt bedt om å stille som hertug Skule Bårdsson (1189-1240) i morgen. Da var det bare å sette i gang med å lage hertugkrone. Bare for å si det: Kronen er ikke fantastisk gullsmedkunst, kun hastverksarbeid av utklippet messingblikk laget på et par timer. Vi tok utgangspunkt i et gravrelieff fra Erkebispegården i Trondheim, som forestiller en hertug med krone, sannsynligvis Skule Bårdsson. Kronen består av et bånd med rosetter. Relieffet er nokså stilisert, med helt slette rosetter, så Espen valgte å klinke dem på med dekorerte nagler med emalje, slik at det ser akkurat passelig staselig ut. Hertugen på relieffet hadde ikke skjegg, men der går grensen for hva Espen er villig til å ofre for jobben. Det gikk med hertug Skule som mange andre stormenn som ville bli konge i stedet for kongen. Han og hans menn ble slaktet ved Helgeseter kloster. Hertugen skal ha vært en pen mann, som var opptatt av sitt utseende. Hans siste ord skal ha vært: «Ikke hugg meg i ansiktet».

Espen has been asked to turn up at work tomorrow morning as Duke Skule Bårdsson (1189-1240). Of course he had to make a ducal crown this evening. Just to state it : The crown is not a piece of art, just a couple of hours work, made out of brass tin. The crown is based on a grave relief from the Archbishop’s Palace in Trondheim, depicting a duke with crown, probably Skule Bårdsson. The crown consists of a band with attached rosettes. The relief is quite stylized, with completely flat rosettes, so Espen chose to rivet them with decorated nails with enamel, making it look more stately. The Duke on the relief had no beard, but there are limits to what Espen is willing to sacrifice for the job. Duke Skule shared the fate of many other great men who wanted to become king instead of the king. He and his men were slaughtered at Helgeseter monastery. Being a handsome man, who was concerned about his appearance, his last words, according to tradition, were: «Do not cut my face .»