Etter å ha fortalt litt om vår utvikling på Bjørgvin Marknad gjennom de siste årene, tenkte vi å ta et nærmere blikk på hva vi gjorde under årets marknad. Vi har et lite markedstelt, som vi også overnatter i. I godt vær liker vi oss helst i åpningen eller like utenfor, men i regn og ruskevær kan vi få det meste under tak. Vi tenker vi må ha vært heldige med været på de første markedene, siden vi faktisk klarte oss uten tak over hodet dengang. Det hadde ikke gått i år. Riktig nok var fredagen en flott sommerdag, men lørdagen var kjølig, og det regnet så og si hele søndagen. Det er ikke bare en ulempe med litt regn og kjølig vær. Espen fikk testet ut sin nye ullkjortel fra tidlig middelalder. Sammen med en tykk kappe med tilhørende hette, som han laget til et annet prosjekt, samt fotviklinger, var han kledt for nesten hva det skulle være. Lena har også flere lag med vikingtøy, og fikk selvsagt bruk for alle. I grunnen litt rart å være ektepar fra to ulike perioder i år, men vi selger jo både vikingtids- og middelalderting, så vi er jo i utgangspunktet litt anakronistiske. Det viktigste for oss er å ikke være for anakronistisk på samme kropp. Apropos det, så fikk Espen dessverre ikke fatt i en tilfredsstillende beltespenne i Urnesstil til antrekket sitt, til tross for et svært rikt utvalg av varer.

Vi klarte heller ikke å tilfredsstille alle våre potensielle kunder. Espen kunne solgt mange ganger så mye sko som han hadde. Han klarer sjelden å dekke etterspørselen, og det er vel et sunnhetstegn. De fleste skoene ble som vanlig solgt første markedsdag, flere før markedet var offisielt igang, og så sitter man resten av helgen og skulle ønske man hadde mer på lager. På grunn av mange andre gjøremål i året som har gått siden sist BM, har det vært virkelig vanskelig å få tid til å lage et tilstrekkelig utvalg av typer og størrelser. Forhåpentligvis klarer vi å få laget litt mer til neste BM (Det tror vi alltid). Det er i alle fall kjekt at andre setter pris på det man har laget, og det er alltid gøy å se sko man har laget gå forbi, ikke minst hvis de har erstattet moderne fottøy. Vi fikk også solgt en del andre ting, men det er helt klart skoene som selger best. Nålebinding er det etter hvert svært mye av på markedene, så vi vurderer seriøst å tone ned mengden og utvalget  i denne kategorien i årene som kommer, og kanskje heller satse på noen nye varetyper i stedet. Det er i alle fall planen, så får vi se om vi blir flinkere til å legge nålene fra oss i tiden som kommer.

Vel så viktig som salget er demonstrasjon av håndverk for de besøkende på markedet. Espen sydde selvfølgelig sko, og slo av mang en prat med skuelystne, mens Lena gjorde forskjellig håndarbeid, samtidig som hun passet butikken. Dessuten fikk hun og Karianne gått videre på linprosjektet de startet i fjor, men det er en soge for seg selv, og blir presentert i en senere post.

In our previous post we told a little about the close relationship between The Past Time Family and Bjørgvin Market, and how both have evolved over the past few years. Now, we thought we should take a closer look at what we did and how we presented ourselves at this year’s market. We have a small market tent, which we also spend the night in.

In good weather we like to sit in the opening or just outside, but in rain and bad weather, we manage to get most of our goods and stuff inside. We think we must have been lucky with the weather on the first markets we attended, since we actually managed without shelter then. It would have been impossible this year. Sure enough Friday was a beautiful summer day, but Saturday was chilly and it virtually rained all Sunday. It is not just an inconvenience with little rain and cool weather. Espen got to test out his new woolen tunic from the early Middle Ages. Together with a thick mantle with its hood (which he made for another project), and leg wraps, he was dressed for nearly all kind of weathers. Lena also has several layers of viking garment, and did of course use all of it. Basically it was a little weird to be a married couple from two different time periods this year, but since we sell both Viking Age and Medieval stuff, we are basically a little anachronistic anyway. The most important thing for us is not to be too anachronistic on the same body. Speaking of which, Espen unfortunately didn’t find a suitable buckle in Urnes style for his outfit, despite a wide range of goods at the market.

We also failed to satisfy some of our potential customers. Espen could have sold many times the shoes that he had made. He can rarely meet the demand, but that is surely a healthy sign. Most shoes were sold allready on the first market day, many of them before the market had officially opened, and then we sat for the rest of the weekend wishing we had more in stock. Because of the many other activities we ingaged in during the year that has passed since the last BM, it has been really hard to find time to make a enough shoe types and sizes. Hopefully we will manage to produce a little more for next BM (which we always believes). It is certainly nice that others appreciate the stuff we have made, and it’s always fun to see the shoes one has made pass by, especially if they have replaced some modern footwear. We also sold some other items, but it’s certainly the shoes that sell best. Since a great number of traders are selling needlebinding, we are seriously considering to tone down the amount and range of this category in the years to come, and perhaps invest time in developng some new product types instead. It is certainly the plan, but it remains to be seen if we actually manage to lay down our needles in the time to come.

Just as important as the sale is our demonstration of crafts for the market visitors. Espen of course made shoes, and had many a chat with people passing our tent, while Lena made various handicrafts, while she was watching the store. Besides, she and Karianne also continued their linen project, but that´s a story of its own, and will be presented in a later post.