Da var Bjørgvin Marknad 2013 over, og vi er tilbake i hverdagen igjen. Det er vanskelig å slippe taket helt etter en langhelg i vikingtiden og middelalderen, og vi benytter bloggen til å forlenge opplevelsen litt.

I år kunne Bjørgvin Marknad feire tiårsjubileum, og da er det på sin plass å innlede med litt mimring. Det første BM ble holdt på Fløyen i 2004. I 2005 ble Espen og hans kollega Ole Mikal med som bueinstruktører. Siste året på Fløyen, i 2007, stilte Lena for første gang i vikingklær, riktig nok en enkel lånedrakt fra Hordamuseet. Dette var faktisk første tidsreisen for husfruen i Kutschera-familien, og vendepunktet da fortidsmannen for alvor begynte å få en fortidsfamilie. Fra 2008 har BM blitt arrangert på Hordamuseet. Fra da av har vi også solgt sko, nålebundne småsaker mm. og demonstrert og formidlet håndarbeidsteknikker. De første årene bredte vi vårt beskjedne vareutvalg ut på et teppe på plenen, mens Espen satt på en benk og laget sko eller nålebandt. I 2011 bestilte vi endelig eget telt, men det kom ikke tidsnok. Vi ble heldigvis berget av Kongshirden 1260, som var vennlige å låne oss et. Det var første gang vi overnattet.

Bjørvin Marknad har vokst og utviklet seg på disse årene, akkurat som fortidsfamilien har. Nå er det helt naturlig å tilbringe hele helgen i teltet, som er handelsbod om dagen og soveplass om natten. Som vanlig har vi omgitt oss med venner fra Bjørgvin Handverkslag og kolleger fra Hordamuseet.  Vi hadde bestemt oss denne gangen for ikke å ha det moderne, og hadde etterlatt soveposene og underlagene hjemme. Til gjengjeld hadde vi et tykt lag med matter, hjorte- og reinskinn, og ikke minst en mengde saueskinn å sove på. Over oss hadde vi et stort og godt nappateppe i ull. Deilig og varmt, og ikke så verst hardt å ligge på heller.

Noe av det kjekke ved markeder, og som er svært annerledes enn på museets arrangement, er at vi ikke bare drar på avgrensede dagsturer noen timer i åpningstiden. På Bjørgvin Marknad er vi på helgetur fra fredag til søndag, vi bor i teltet vårt og opplever vikinglivet sammen med venner. Det er sosialt og trivelig å sitte i mørke sommerkvelder og prate, le og ha det kjekt. Minst like viktig som selve markedet. Når vi blir trøtte, er det bare å gjøre seg klar, finne fellene og legge seg til å sove. Fortidsfamiliens datter var på tur til Selja med pikekoret for å ta del i en markering av St. Sunniva. Guttene var hos farmoren, og var bare med på dagtid lørdag og søndag. Det var kjekt for husbond og husfrue å få litt sjelden tid på egenhånd, og hva er vel bedre enn å bruke den på vikingopplevelser som strekker seg inn i sommernettene.

Vi forteller mer om helgens opplevelser og inntrykk i en senere post om ikke så lenge.  Vi har alt lagt ut en del bilder på Bymuseets Facebookside.

Her er en billedkavalkade fra årene som har gått.  Pek på bildene for å se tekst og hvilket år.

Then Bjørgvin Market 2013 is over and we’re back in everyday life again. It’s hard to let go completely after a long weekend in the Viking and Middle Ages, and we are using the blog to prolong the experience a bit.

This year Bjørgvin Market celebrated their tenth anniversary, and then it is appropriate to begin with a little reminiscing. The first BM was held at Mount Fløyen in 2004. In 2005, Espen and his colleague Ole Mikal participated as archery instructors. The last year with market on Fløyen, in 2007, Lena wore Viking clothes for the first time, a simple loan costume from Hordamuseet. This was actually the first time travel for the wife in the Kutschera family, and the turning point when the Past Times Man really started to get a Past Times Family. From 2008 BM has been arranged on Hordamuseet. From then on, we have also sold shoes, small items etc. and demonstrated and communicated needlework techniques. The first years we spread our meager selection of goods on a blanket on the lawn, while Espen sat on a bench and made shoes or something i nålbinding. In 2011, we finally ordered our own tent, but it did not arrive in time. Luckily we were rescued by Kongshirden 1260, who were friendly to lend us one. It was the first time we stayed over night at the market.

Bjørvin Market has grown and evolved over these years, just as the Past Time Family has. Now it is perfectly natural to spend the entire weekend in the tent, which is shop at daytime and dwelling at night. As usual, we have surrounded ourselves with friends from Bjørgvin Crafts Group and colleagues from Hordamuseet. We had decided this year not to be modern, and had left the sleeping bags at home. We had a thick layer of mats, deer and reindeer skin, not to mention a heap of sheepskin to sleep on. On top of us we had a large, flossy woolen blanket. Comfortable and warm, not too bad really.

One of the most appealing tings with markets, and very different from the Museum events, is that we do not just go on day trips restricted to few hours during business hours. On Bjørgvin Market we spend the whole weekend from Friday to Sunday, we live in our tent and experience (modern) Viking life with friends. It is social and pleasant to sit in the dark summer evenings to chat, laugh and have fun. Just as important as the actual market. When we are tired, it is only to get ready, find our rugs and lay down to sleep. The Past Time Family’s daughter was traveling to Selja with her Girl choir, to take part in a celebration of St. Sunniva. The boys were with their grandmother, and was only attending the market during daytime on Saturday and Sunday. It was nice for the husbond and housewife to get some time alone, and what better way than to spend it on Viking experiences that extend into the summer nights.

We will tell more about this weekend’s experiences and impressions in a later post, and we have already posted some pictures on Bergen City Museum´s Facebook page. Here is a pictorial cavalcade from years gone by. Tap on the pictures to see the text and what year.