English text under the pictures

Lørdag fikk vi tatt oss en liten dagstur til vikingmarkedet i Gudvangen. Selv om vikingmarkedet i Gudvangen ikke er så langt fra Bergen, er det sjelden vi får dradd avgårde. Markedet sammenfaller dessverre nemlig så godt som alltid med den tiden vi pleier å dra på ferie. I år var vi så heldige at vi var tilbake før markedsuken var over. Vi tok med oss minstemann, og dro sammen med et par gode venner. En fin sommerutflukt, med rast på Vossevangen både ene og andre veien.

Det var flere årsaker til at vi tok reiste denne gangen, mest for å hilse på venner, og det tok lang tid å bevege seg gjennom markedet når man skal hilse på veldig mange. Espen hadde også noen sko han skulle levere, siden etterspørselen av sko er ganske høyt i Gudvangen, på grunn av skarpe stein i den hvite grusen i landsbyen.

Det er også kjekt å følge med på hvordan vikinglandsbyen utvikler seg, og jammen har den vokst bare siden vi var der i fjor, og enda skal den bygges ut videre. Det er flotte hus, og mange spennende muligheter til bruk og opplevelser. Markedet er jo bare en liten del av det hele. Se mer om Njardarheim vikingvalley på deres egne sider.

Noe shopping ble det også. Det største kjøpet var et middelalderskrin, til bruk som kassaskrin på markeder og arrangement. Espen kjøpte et par meter ullstoff til nye jernalderbukser. De gamle er både falmet og stoppet både her og der. Dessuten kjøpte vi en liten haug med broderigarn i ull, noen tynne synåler av jern og et par hekter, ting man aldri kan få nok av. Noen pilspisser ble det også, en til brannpil og to som fløyter.  Det var selvsagt mye, mye mer vi hadde lyst på, men vi har etter hvert lært å beherske oss. Levende historie er en dyr hobby, særlig om man kjøper alt man kunne tenkt seg.

Vi hadde en fin dag på tur med venner, og for å hilse på andre venner. Takk for oss!

Saturday we had a day trip to the Viking market in Gudvangen. Although the Viking market in Gudvangen is not so far from Bergen, it is not often we get an oportunity to go. The market, being held in mid July, unfortunately coincides with the time we usually go on vacation. This year we were so lucky that we were back before the market week was over. We brought our youngest son and went with a couple of good friends. A nice summer excursion, with a stop at Vossevangen both to and from.

There were several reasons we took this trip, but mostly to say hello to friends, hence it also took a long time to move through the market as there were many to greet and chat with. Espen also had some shoes to deliver, since the demand for shoes is quite high in Gudvangen, because of sharp stones in the white gravel in the village (however, it has improved since our last visit).

It is also nice to keep track of how the Viking village develops, and it surely has grown only since we visited last spring, and it will even be further expanded in the time to come. The houses look good, and there are many exciting opportunities for experiences and participation, not just the market. Read more about Njardarheim Vikingvalley on their own pages.

Of course we did some shopping too. The biggest purchase was a medieval casket, to be used as a cash box on markets and events. Espen bought a few meters of wool for a new pair of  Iron Age trousers. The old ones are faded and mended both here and there. In addition, we bought a bunch of woolen embroidery yarn, a handfull of thin iron needles and some clasps, things you never can get enough of. We also purchased some arrowheads for fun, one for carrying fire and two that make whistling sounds. Of course, there was much, much more to be desired, but eventually we have learned to hold at bit back. Living history is an expensive hobby, especially if you buy everything you desire.

We had a nice trip with friends, and got to meet a lot of other friends. Thanks for a nice day!