Helgen 29.-31. januar ble frivillige drakt- og middelalderentusiaster invitert til nok en middelalderdrakt-workshop på Bryggens Museum i regi av Bymuseet i Bergen. Som tidligere, var det drakter og andre tekstiler til Bergenhusdagene/Festningsdagene som var utgangspunktet, men middelalderdrakter passer også godt i andre sammenhenger, som for eksempel Bjørgvin Marknad, som omfatter både vikingtid og middelalder, Hansadagene (som i år arrangeres i Bergen!), samt ulike typer for formidling, gjenskaping og rollespill. Det viktigste er å prøve å skaffe en møteplass der man kan hjelpe og inspirere hverandre. Også denne gangen var det Hilde Petersen Nyløkken fra Den Norske Opera og ballett som ledet workshopen. Espen var med på arrangørsiden, sammen med kollega Christine Frønsdal-Hopp, som er Bymuseets frivillighetskoordinator og den nye lederen for Bergenhusdagene / Festningsdagene.

Lena, som var vanlig deltager, hadde først og fremst som målsetning å lage nok et hodeplagg. Hodeplagg er prikken over i-en i historiske drakter, og perfekt til å skjule moderne frisyrer og øredobber, som dessverre ofte forstyrrer inntrykket og bryter illusjonen på historiske arrangementer. Denne gangen falt valget på en såkalt Birgitta-lue. Betegnelsen knytter seg til en godt bevart kvinnelue fra middelalderen, som angivelig skal ha tilhørt Hellige Birgitta (1303-1373), stifter av Birgittinerordenen med utgangspunkt i Vadstena kloster i Sverige. Som med alle andre relikvier bør nok opphavet til luen betraktes med en viss skepsis, men den passer godt til tiden St. Birgitta levde i. Tilsvarende luer fins også på illustrasjoner fra 12-1400-tallet. Det fins mange gode forelegg på nettet, ikke minst bloggen til Katafalk, som er en viktig inspirasjonkilde både for oss og andre draktinteresserte. Lena gikk for en enkel variant av luen, uten dekorsømmen og broderiene som en finner på originalen.

Espen får vanligvis ikke tid til å lage så mye, men han hjalp kompisen Stig med å lage et hestedekken. De har begge sett seg lei på at hestene som brukes til publikumsriding på Bergenhusdagene ser litt for moderne og vanlige ut. Med hestedekkener får man straks assosiasjoner til riddere, pomp og prakt, og det vil være enda mer staselig for barna å ri på dem. Dekkenet er ikke helt ferdig ennå, fordi det må testes på en hest før de kan gå videre.

Espen hadde også med seg starten på Lenas nye kjole, slik at Hilde og andre interesserte kunne få se hvordan det gikk. Målene til kjolen ble tatt på forrige workshop, man han kom ikke i gang med arbeidet før like forut for denne samlingen. Kjolen er basert på Moy-kjolen fra Irland, som trolig er fra 13-1400-tallet. Lignende kjoler opptrer på illustrasjoner fra 1300-tallet og ganske langt opp i tid. Den blir nok sydd litt i rykk og napp, innimellom andre gjøremål, men skal i alle fall være ferdig i god tid til Hansadagene. Det er lurt å ha som målsetning å lage noe nytt til store anledninger, og ikke minst å ha et et litt større prosjekt å jobbe med innimellom de mange små.

English text below the pictures

Last weekend, 29.-31. January, Medieval enthusiasts, historic costume enthusiasts and other volunteers were invited to a new medieval costume workshop at Bryggens Museum (the Medieval museum of Bergen), arranged by the Bergen City Museum. As previously, the main purpose was to make costumes and other textiles for the Bergenhus days, the historical festival at the old royal castle in Bergen at the end of August. However, Medieval costumes also fit well in other contexts, such as the Viking and Medieval market Bjørgvin Marknad and the Hanseatic Days (This year in Bergen!) and various types of reenactment and role play. The main goal is to provide a meeting place where we can help and inspire each other. Hilde Petersen Nyløkken from the Norwegian National Opera and Ballet led the workshop, same as the two previous ones. Espen was among the organizers, along with his colleague Christine Frønsdal-Hopp, which is the volunteer coordinator of the Bergen City museum and also the new head of the Bergenhus days.

Lena, who was among the regular participants, had as primarily aim to create another headgear. Headgear is the icing on the cake with regard to historical costumes, and perfect to hide modern hairstyles and earrings, which unfortunately often disrupts impressions and breaks the illusion of historical events. This time the choice fell on a so-called Birgitta cap. The term relates to a well preserved medieval cap, which allegedly belonged to St. Birgitta (St. Bridget) (1303-1373 ) of Vadstena in Sweden. As with most other relics, the alledged ownership should be regarded the with some skepticism, but it is a cap well suited for the time in wich St. Birgitta lived. Caps like this frequently appear in illustrations from the 12 to 1400’s. There are many good patterns and descriptions online, not least in Katafalk’s blog, which is an important source of inspiration for both us and other historical costume enthusiasts. Lena decided to make a simple variant of the cap, without the decorative seams and embroideries on the original.

Espen usually don’t have time to make so much on these workshops, but he helped his friend Stig making a horse blanket. They have both grown tired of the modern look of the horses used for public riding on the Bergenhus days. Colourful blankets and other horse decorations will make the children feel like knigths and princesses while riding the horses. The blanket is not quite finished yet, because it must be tested and measured on a real horse before they can proceed with it.

Espen also brought along the start of Lena’s new dress, so that Hilde and other interested parties could see. The measures of the dress were taken at the previous workshop, allthoug he didn’t start the work until just prior to this workshop. The dress is based on Moy-gown from Ireland, which probably dates to the 13 to 1400’s. Similar dresses appear on illustrations from the 1300s and onwards. It will probably be made little by little, between other tasks, but will in any case be completed in good time before the Hanseatic Days. We think it is a clever decision to create something new for all big occasions, not to mention that it is nice to have a larger project to work on in between the many small ones.