Det er ganske lenge siden sist innlegg. Grunnen er ikke at det er lite å rapportere, men ganske enkelt at det har vært for travelt til å følge opp bloggen. Vi har hatt flere små tidsreiser, og nå en litt større. Håndverk har det også blitt, både smått og veldig stort. I tillegg er vi midt i Kystsogevekene, som Lena leder og koordinerer, og Espen er på formidlingsturné i distriktene.

Sist helg, 7. og 8. september, gikk de årlige Bergenhusdagene av stabelen. Arrangementet er et av de absolutte høydepunktene i årshjulet vårt, og vi pleier alltid å ha mange jern i ilden når dagene nærmer seg. Espen er medlem av Bjørgvin Handverkslag, som i år endelig fikk realisert drømmen om å lage en velvoksen kastemaskin til Bergenhudagene. Denne har lagt beslag på en god del av hans fritid etter ferien, og det har ikke blitt tid til så mange andre prosjekter. Med unntak av Malvin, som fikk en ny, håndsydd kjortel av sin far, trengte ikke familien nye klær. Det var dessuten sommertemperatur og oppholdsvær under arrangementet, så Oline fikk ikke en gang bruk for den flotte nye kappen. Vel, det kommer nye anledninger, og det regner jo nesten alltid her i Bergen. Lena har laget en del utstyr til Bergenhusdagene, sist to svære vimpler og flere barneplagg til bruk på museets aktiviteter. Her har hun brukt symaskin for å få unna arbeidet i en ellers travel tid. Lintøyet til disse prosjektene måtte dessute farges.

Hele familien var i arbeid på selve arrangementet. Espen jobber i Bymuseet, og er med på å arrangere, men under selve arrangementet var han med gjengen i Bjørgvin Handverkslag, som kjørte tre daglige økter med valslyngen «Magnus». I år gikk Espen med en nyinnkjøpt Visby-rustning utenpå den vatterte jakken. Tung og varmt, og veldig upraktisk når det skulle plukkes kålrester, men når man føler seg skikkelig tøff er det mye man kan holde ut. Oline var instruktør på bueskyting lørdagen og aktivitetsleder i barneverkstedet søndagen. Guttene, og særlig Malvin, tok etter hvert over skytingen med den vesle trebucheten, med litt hjelp fra mor. Vi slo opp teltet vårt på markedsplassen, men på dagtid lånte vi det ut til andre, som vel å merke hadde noen av våre varer fremme. Lena ville være fri til å kunne bevege seg rundt på området og gjøre forskjellige ærender og oppgaver, fotografere og holde guttene med selskap.

It has been a while since our last post. The reason is not that there is little to report, but simply that we have been too busy to follow up blog. We have had several small time travels, and now a bigger one. We have also been crafting, not only small items, but also a fairly large one. In addition, Lena leads and coordinates the Coastal Saga Weeks at this time of year, and Espen is on tour teaching pupils in the district about prehistory.

Last weekend, September 7th and 8th, we participated on the Bergenhus days – one of the absolute highlights of our wheel of the year. Espen is a member of Bjørgvin Handverkslag, which this year finally got to realize their dream of making a full scale traction trebuchet. This has required a great deal of his leisure time after the holidays, and there has not been time for so many other projects. With the exception of Malvin, who received a new, handsewn tunic from his father, the family did not need new clothes. It was summer temperature during the whole of the weekend, so Oline did´t even get to use her nice new mantel. Well, there will be new occasions. Lena has made ​​some equipment for the Bergenshus days, amongst other two huge pennants and some simple children´s tunics for use in the museum’s activities. Here she used the sewing machine to get the work done in an otherwise busy time. The flax for these projects had to be colored as well.

The whole Past Time Family was working at the event. Espen is an employee of the Bergen City Museum, and helps to arrange the event, but during the actual event he spent most of the time with Bjørgvin Handverkslag, who ran three daily sessions of hurling cabbages with the trebuchet «Magnus». This year, Espen wore his newly purchased Visby coat of plates on top of his gambeson. Heavy and hot, and very inconvenient when picking up cabbage remains, but when you feel really tough there is much one can endure. Oline was an archery instructor on Saturday and activity leader in the children’s workshop on Sunday. The boys, especially Malvin, took over the firing of the small trebuchet, with a little help from mom. We pitched our tent in the marketplace, but during daytime we borrowed it out to others, who also had some of our products for sale. Lena could then be free to move around the area and do various errands and tasks, take photos and keep the boys with company.